HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik personelleri için kıyafet satın alınacaktır

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111999
Şehir : Hatay / Antakya
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY EXPRES 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/374
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 KISIM(13 KALEM) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, HATAY DEVLET HASTANESİ, İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ, KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ, DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ, REYHANLI DEVLET HASTANESİ, SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ, ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ, YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ, HASSA DEVLET HASTANESİ, ERZİN DEVLET HASTANESİ, KUMLU DEVLET HASTANESİ, HATAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, İSKENDERUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, KIRIKHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, DÖRTYOL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası -Amik Toplantı Salonu-Ekinci Mh. SSK Cad. (Eski SSK Hastanesi) 4. Kat 31001 Antakya/HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIYAFET SATIN ALINACAKTIR
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


GÜVENLİK PERSONELLERİ KIYAFET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/374

1-İdarenin
a) Adı : HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Ekinci Mahallesi SSK Hastanesi Caddesi No:9 İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası HATAY MERKEZ/HATAY
c) Telefon ve faks numarası : 03262901140 - 03262901150
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : GÜVENLİK PERSONELLERİ KIYAFET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KISIM(13 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, HATAY DEVLET HASTANESİ, İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ, KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ, DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ, REYHANLI DEVLET HASTANESİ, SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ, ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ, YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ, HASSA DEVLET HASTANESİ, ERZİN DEVLET HASTANESİ, KUMLU DEVLET HASTANESİ, HATAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, İSKENDERUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, KIRIKHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, DÖRTYOL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP EN GEÇ 30 GÜN İÇERİSİNDE ÜRÜNLER TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacak


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.01.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası -Amik Toplantı Salonu-Ekinci Mh. SSK Cad. (Eski SSK Hastanesi) 4. Kat 31001 Antakya/HATAY


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-İstekliler ihale dökümanındaki numune listesinde belirtilen kadar numuneyi İhaleden önce idarenin satınalma birimine teslim etmek zorundadır.
2-Numunelerin üzerine kalem numarası yazılacaktır. Ayrıca tüm kalemlere numune vermek mecburidir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3-Sözleşme imzalanan firmanın numuneleri iade edilmeyecektir. Ayrıca sözleşme imzalandıktan sonra diğer firmalar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde numunelerini teslim alacaklardır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan numuneler için herhangi hak ve talepte bulunamazlar.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avanta

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR