KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Güvenlik personeli kıyafeti satın alınacaktır

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872930
Şehir : Kastamonu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNDEM37 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KASTAMONU AÇIKSÖZ 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/493248
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MONT 102 ADET KABAN 102 ADET GÖMLEK (UZUN KOL) 204 ADET KIŞLIK PANTOLON 102 ADET KAZAK 102 ADET YAĞMURLUK 102 ADET AYAKKABI (BOT) 102 ÇİFT Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI İHALE SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜVENLİK PERSONELİNE 7 KALEM GİYİM MALZEMESİ ALIM İŞİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ


GÜVENLİK PERSONELİNE 7 KALEM GİYİM MALZEMESİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/493248
1-İdarenin
a) Adresi : Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662801610 - 3662801398
c) Elektronik Posta Adresi : imidb@kastamonu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MONT 102 ADET KABAN 102 ADET GÖMLEK (UZUN KOL) 204 ADET KIŞLIK PANTOLON 102 ADET KAZAK 102 ADET YAĞMURLUK 102 ADET AYAKKABI (BOT) 102 ÇİFT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KÜLLİYESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE MALZEMELER TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 17.10.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEKLİF VEREN TÜM İSTEKLİLER NUMUNELERİNİ İHALE SAATİNE KADAR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA KOLİ İÇERİSİNDE ÜZERİNDE FİRMANIN BİLGİLERİ OLACAK ŞEKİLDE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR. TÜM KALEMLERE NUMUNE VERMEK MECBURİDİR. İHALE SAATİNE KADAR NUMUNE TESLİM ETMEYEN VEYA EKSİK NUMUNE TESLİM EDEN FİRMANIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 80 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının (T.C. Ziraat Bankası Kastamonu Şubesinde yer alan TR710001000151466562275288 ) nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KUZEYKENT/KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR