AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik personeli kıyafeti satın alınacaktır

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872842
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KIROBA 05.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/481228
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Müdürlüğümüz ile bağlı birimlerin ve hastanelerin ihtiyacı için Güvenlik Personellerinin Kıyafet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BULV. NO: 96 EFELER/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI İL GENELİ GÜVENLİK PERSONELİNİN KIYAFET ALIMI
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 YILI İL GENELİ GÜVENLİK PERSONELİNİN KIYAFET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/481228
1-İdarenin
a) Adresi : HASANEFENDI MAH. GENÇLIK CAD. 16 09100 MERKEZ AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562122300 - 2562124493
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@aydinsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüz ile bağlı birimlerin ve hastanelerin ihtiyacı için Güvenlik Personellerinin Kıyafet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1) Aydın Devlet Hastanesi 2) Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 3) Kuşadası Devlet Hastanesi 4) Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 5) Çine Devlet Hastanesi 6) Didim Devlet Hastanesi 7) Nazilli Devlet Hastanesi 8) Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 9) Söke ADSM 10) Aydın ADSM 11) Nazilli ADSM 12) Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi 13) Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi 14) Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi 15) Köşk İlçe Devlet Hastanesi 16) Koçarlı İlçe Devlet Hastanesi 17) Bozdoğan Rasim Menteş İlçe Devlet Hastanesi 18) Buharkent İlçe Devlet Hastanesi depolarına birleştirilmiş ihtiyaç listesindeki miktarlar kadar teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İhalemiz toplu alım kapsamında bir ihale olup, İdari Şartnamenin 2.1.Maddesinin (ç) Bendine belirtilen, Müdürlüğümüz ile bağlı birimlerin ve hastanelerin ilgili birimlerine sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde, mallar bir defada tamamı teslim edilecektir. Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BULV. NO: 96 EFELER/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 19.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiği ürüne ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen "Yerli Malı Belgesini" teklif dosyasında sunacaklardır. Belgeyi sunmayan istekliler yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaktır. İsteklilerce kendilerine ait veya yetkili olduğu geçerlik süresi devam eden Yerli Malı Belgesinin, teklif ettiği kalemlerden hangi ürüne/ürünlere ait olduğu belge üzerinde veya bir liste halinde belirtilerek, ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. Fotokopi olarak sunulan belge kabul edilmeyecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif ettiği tüm ürünler için birer adet numune getirecektir. Teslim edilecek numuneler ise plastik torba, elbise torbası veya kutu içerisinde getirilecek ve teklif ettikleri ürünün teklif sırası, firma ve ürün adı belirtilerek istekli tarafından düzenlenecek numune teslim tutanağı ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecektir.
b) Sözleşme imzalayan firmaların numuneleri, sözleşme süresinin bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yüklenici firmanın talebi halinde iade edilecektir. İhalede uhdesinde herhangi bir ürün kalmayan firmaların numuneleri ise sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içerisinde talep etmesi halinde iade edilecektir. Aksi halde istekli/yüklenici herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR