MSB MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) REKTÖRLÜĞÜ

Güvenlik malzemesi satın alınacaktır

MSB MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01064129
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/458789
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Araç Altı Görüntüleme Sistemi 1 Adet, Tip-2 Geçiş Turnikesi (İkili/Duble Boyu) 1 Adet, Kollu Bariyer Sistemi 2 Adet, Turnike İçin Kart Okuyucu (Tip-1) 6 Adet. Görüntülü Diyafon Sistemi 1 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KONAKLAR MAH.ORG.İZZETTİN AKSALUR CAD. 34334 YENİLEVENT-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 NUMARALI NİZAMİYE MODERNİZASYONU MALZEME

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
1 Numaralı Nizamiye Modernizasyonu Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2019/458789
1-İdarenin
a) Adresi: KONAKLAR MAHALLESİ ORG.İZZETTİN AKSALUR CAD. 1 34330 YENİLEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 2123980100 - 2123980125
c) Elektronik Posta Adresi: abozkurt@msu.edu.tr.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı: Araç Altı Görüntüleme Sistemi 1 Adet, Tip-2 Geçiş Turnikesi (İkili/Duble Boyu) 1 Adet, Kollu Bariyer Sistemi 2 Adet, Turnike İçin Kart Okuyucu (Tip-1) 6 Adet. Görüntülü Diyafon Sistemi 1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: 1. Alımı yapılacak malzemeler; İkm.Mly.Okl. ve Eğtm.Mrk.Loj.Des.Tşn.(Day.)-661 Mal Say.lığı Küçükyalı/İSTANBUL adresine teslim edilecektir. 2. Alımı yapılacak malzemelerin: KHO Kuleli Yerleşkesi K.lığı Çengelköy-Üsküdar/İSTANBUL adresine kurulumu sağlanacaktır.
c) Teslim tarihi: Taahhüt konusu malın sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) takvim gün içinde montaj ve kurulumu yapılacaktır.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer: MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KONAKLAR MAH.ORG.İZZETTİN AKSALUR CAD. 34334 YENİLEVENT-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati: 25.10.2019- 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YENİLEVENT-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal-kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir mal kalem miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR