TEİAŞ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik kamerası sistemi satın alınacaktır

TEİAŞ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049013
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/433482
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Cumhuriyet ve Çolakoğlu Trafo Merkezlerine Güvenlik Kamerası Sistemi (CCTV) Kurulum, Montaj ve Devreye Alınması Dahil Mal Alımı İşi 36 Kalemden oluşmaktadır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Namık Kemal Mah. Sütçü Cad. Şekermaslak Sok. No: 9 Ümraniye/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CUMHURİYET VE ÇOLAKOĞLU TRAFO MERKEZLERİNE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ KURULUM, MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI DAHİL MAL ALIMI İŞİ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL / ANADOLU


Cumhuriyet ve Çolakoğlu Trafo Merkezlerine Güvenlik Kamera Sistemi Kurulum, Montaj ve Devreye Alınması Dahil Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/433482
1-İdarenin
a) Adresi : N.KEMAL MH. SÜTÇÜ CAD. SEKERMASLAK SK. 9 34762 ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165215800 - 2163281193
c) Elektronik Posta Adresi : 4grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Cumhuriyet ve Çolakoğlu Trafo Merkezlerine Güvenlik Kamerası Sistemi (CCTV) Kurulum, Montaj ve Devreye Alınması Dahil Mal Alımı İşi 36 Kalemden oluşmaktadır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Cumhuriyet Trafo Merkezi: Hüseyinli köyü çataldere Mevkii Reşadiye yolu üzeri Çekmeköy Tel: 0216 4345035 Çolakoğlu Trafo Merkezi: Yeni Yıldız Mah. Atatürk Cad. No:1 Dilovası/KOCAELİ Tel: 0262 7541213
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonraki gün de başlamak üzere 70 takvim günü içinde tamamlanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Namık Kemal Mah. Sütçü Cad. Şekermaslak Sok. No: 9 Ümraniye/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.10.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesini teklifleri ile birlikte sunucaklardır.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teknik Şartnamenin 4.1 maddesinde ifade edilen, "Sistemde kullanılacak kameralar, kayıt cihazları ve yazılımlar ONVIF platformu ile uyumlu olacaktır. Sabit ve hareketli kamera üreticisi (multi sensörlü, termal, lazer PTZ vb. gibi özel amaçla tasarlanan ve kullanılan diğer kamera tür ya da tipleri hariç) ihale tarihinde ONVIF Teknik Komitesine veya Yönetici Komitesine (Technical Committee or Steering Committee) üye olacaktır. Teklif edilecek kameraların yerli olarak üretilmesi durumunda ONVIF Teknik Komitesine ve Yönetici Komitesine (Technical Committee or Steering Committee) üyeliği aranmayacak olup, üretici “Milli Gizli” ve “ Nato Gizli” gizlilik dereceli tesis güvenlik belgesine sahip ve herhangi bir kamu kurumunu güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş müessese, birlik işletme veya şirketlerden birisi olmalıdır." belgeler teklifle birlikte sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ürünlere ilişkin katalogları teklifleri ile beraber vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel kuruluşlarda yapılan IP CCTV sistemi kurulumu ve devreye alınması.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ-4. Bölge Müdürlüğü- Namık Kemal Mah. Sütçü Cad. Şekermaslak Sok. No: 9 Ümraniye/İSTANBUL (Muhaberat Servisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR