MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ

Güvenlik kamera sistemi ve ekipmanları alınacaktır

MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/265405
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE EKİPMANLARI ALIMI = 7 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ (ANA HİZMET BİNASI) TEKKE MAHALLESİ DONUKTAŞ CADDESİ NO:27 TARSUS MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE EKİPMANLARI

MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ


GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE EKİPMANLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/265405

1-İdarenin
a) Adresi : TEKKE MAH. DONUKTAS CAD. NO:27 33440 - TARSUS / MERSİN TARSUS/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3246134700 - 3246131278
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.tarsusdh@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE EKİPMANLARI ALIMI = 7 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mersin Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası
c) Teslim tarihi : Montaj Gerektiren Malzemeler İçin; İstekli sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlayacak olup 30 (otuz) takvim günü içerisinde montaj işlerini tamamlayıp çalışır vaziyette malzemelerin teslimini gerçekleştirecektir. Montaj Gerektirmeyen Malzemeler İçin; sözleşme süresi içerisinde İdarenin talebi doğrultusunda tek sefer de alım yapılacak olup talep yapıldıktan sonra 5 takvim günü içerisinde yüklenici, İdarenin göstereceği yere malzemeyi teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ (ANA HİZMET BİNASI) TEKKE MAHALLESİ DONUKTAŞ CADDESİ NO:27 TARSUS MERSİN
b) Tarihi ve saati : 26.06.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; Önerilen cihazların teknik özelliklerini belirten dokümanlar (ürünlere ait katalog ve benzeri tanıtım materyallerinde teklif edilen ürünler belirtilecek veya işaretlenecektir.), teklif ile birlikte sunulacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, isteklilerin, teklifleri ile birlikte sundukları teknik dokümanlar esas alınacaktır.Teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından önerilen cihazların teknik özelliklerini belirten dokümanların sunulması yeterlidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mersin Tarsus Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi (Ana Hizmet Binası) Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi No:27 Tarsus/MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ (ANA HİZMET BİNASI) TEKKE MAHALLESİ DONUKTAŞ CADDESİ NO:27 TARSUS MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR