SİVAS ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik kamera sistemi ve data alt yapısı satın alınacaktır

SİVAS ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890982
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SİVAS 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/563964
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE DATA ALT YAPISI (GÖTÜRÜ USULÜ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ET VE SÜT KURUMU SİVAS KOMBİNA MÜDÜRLÜĞÜ Kovalı Köyü Mevkii Ulaş/SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE DATA ALT YAPISI SATIN ALINACAKTIR
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ


GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE DATA ALT YAPISI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/563964

1-İdarenin
a) Adresi : Kovalı Köyü Mevki ULAŞ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3467876001 - 3467876004
c) Elektronik Posta Adresi : alpaslan.kilic@esk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE DATA ALT YAPISI (GÖTÜRÜ USULÜ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ET VE SÜT KURUMU SİVAS KOMBİNA MÜDÜRLÜĞÜ KOVALI KÖYÜ MEVKİİ ULAŞ/SİVAS
c) Teslim tarihi : ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sivas Et Kombinası Müdürlüğünün (Kovalı Köyü Mevki Ulaş/SİVAS) adresinde bulunan tüm hizmet binaları, üretim tesisleri, lojmanlar ve bu binaların müştemilatları,satış mağazası, araç park alanları, açık alanlar ve tesis çevresi.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ET VE SÜT KURUMU SİVAS KOMBİNA MÜDÜRLÜĞÜ Kovalı Köyü Mevkii Ulaş/SİVAS
b) Tarihi ve saati : 30.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İhale kapsamında teklif edilecek ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. İstekli firma teklif ettiği ürünlerin 2 (iki) yıl garantili olduğunu belgelendirmeli veya taahhütnameyi teklif dosyasında sunmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünleri değerlendirmek amacıyla ihale dosyasıyla beraber ürünlerin özelliklerini açıklayıcı katalog v.b materyalleri teklif dosyasında sunacaklardır. Katalog v.b açıklayıcı materyalleri teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sivas Et Kombinası Müdürlüğü Malzeme İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ET VE SÜT KURUMU SİVAS KOMBİNA MÜDÜRLÜĞÜ Kovalı Köyü Mevkii Ulaş/SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR