EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

Güvenlik kamera sistemi malzemesi alınacaktır

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00947982
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE 19.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
VATANDAŞ 19.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/68940
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 Kalemlik; Güvenlik Kamera Sistemi Malzeme Alımı ve Kurulumu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ MALZEMESİ ALIMI
EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Kamera Sistemi Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/68940

1-İdarenin
a) Adresi : Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2 Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842352703 - 2842352695
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalemlik; Güvenlik Kamera Sistemi Malzeme Alımı ve Kurulumu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ve montajı yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 45 takvim günüdür. SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 5 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR. İŞİN SÜRESİ 45 TAKVİM GÜNÜDÜR YÜKLENİCİ SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 45 GÜN İÇİNDE EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNE TEK PARTİDE TESLİMAT YAPACAKTIR. YÜKLENİCİ İDARECE ONAYLANMIŞ TESLİM PROGRAMINA AYNEN UYMAK ZORUNDADIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 27.02.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teknik şartnamede belirtilmiştir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
sistemde kurulacak kameralar, izleme ve kontrol yazılımları ile Ağ Görüntü Kayıt Cihazı (NRV) aynı marka olacak ve birbirleriyle %100 uyumlu çalışacaktır. Operatör bilgisayarına kurulacak görüntü izleme (client) yazılımı vasıtası ile NRV yönetilebilecektir.
Teklif edilen Kamera ve NRV markası ONVIF Full Member platformunda yer alacaktır. Bu husus ONVIF platformundan ihale ve muayene kabul aşamasında kontrol edilecektir. Üreticisi bu şartları sağlayan ve üreticinin ürün kodları ile aynı ürün koduna sahip ülkemizde farklı marka ismiyle de satılan kameralarda hem üreticinin hem de ülkemizde satış patentini bulunduran markanın aynı anda kamera/muhafaza üzerinde bulunacaktır. Teklif edilecek kameraların yerli malı olması durumunda herhangi bir ONVIF üyeliği aranmayacak olup; üretici yerli malı belgesine sahip olacak ya da "Milli Gizli" ve " Nato Gizli" gizlilik derceli tesis güvenlik belgesine sahip ve herhangi bir ksamu kurumunu güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ile bunların, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerden birisi olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNEadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR