TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik kamera sistemi malzemesi alınacaktır

TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942406
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNDEM 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/34776
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 Kalem Güvenlik Kamera Sistemi Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü 4. Kat Toplantı Salonu 22000-Merkez/ EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ MALZEMESİ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE


GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/34776

1-İdarenin
a) Adresi : Şükrüpaşa Mah. Suyolları Mevkii Lalapaşa Yolu Üzeri 1. Kilometre 22000 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842256950 - 2842256968
c) Elektronik Posta Adresi : 20grupsatinalma@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 Kalem Güvenlik Kamera Sistemi Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü Babaeski Trafo Merkezi Ambar Binası/İstanbul Yolu Üzeri Bölge Trafik Karşısı Babaeski/KIRKLARELİ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 (bir) takvim günü içinde işe başlanacak olup 20 takvim günü içinde idarenin belirtilen adresine teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü 4. Kat Toplantı Salonu 22000-Merkez/ EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 18.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif sahibi, alım konusu ürünlerin teknik servis işini yapabilecek araç ve gerece sahip olduğunu, yedek parça, servis ve teknik destek vermeye yeterli olduğunu gösterir Firma adına hazırlanmış, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylı satış sonrası hizmet yeterlik belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alım konusu malların ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğu gösteren teknik şartnamede belirtilmiş standartlara ve sertifikalara ilişkin belgeler teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Sistemde kullanılacak kameralar, kayıt cihazları ve yazılımlar ONVIF platformu ile uyumlu olacaktır. Ürünler ONVIF web sitesinde yer alan, ONVIF Teknik Komitesine veya Yönetici Komitesine üye olan (Technical Committee or Steering Committee) markalar arasından seçilmelidir. Ürünleri teklif edilen firmanın Technical Committee) üyesi olduğu ONVIF organizasyonun web sitesi çıktısı ile belgelenebilcek olup teklif dosyasında sunulacaktır. isteklilerin bu markalar haricinde, başka marka ile teklif ettikleri sistemler kabul edilmeyecek olup teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler iş kapsamında listesi verilmiş olan malzemeler için teklif ettiği ürünlere ait marka ve modeli/versiyonu belirten belgeyi teklif ekinde sunacaktır. Bu belgede Yüklenicinin temin ettiği ürünlerin marka/model/versiyon bilgisi açık bir şekilde belirtilmelidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü 3. Kat Satınalma ve Ticaret Şefliği 22000-Merkez/ EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü, Evrak Kayıt ve Muhaberat Servisi 3. Kat 22000-Merkez/ EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR