FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Güvenlik donanım ve yazılım yönetimi hizmeti alınacaktır

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037169
Şehir : İstanbul / Silivri
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 11.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
: Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesi
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
Fenerbahçe Üniversitesi


Fenerbahçe Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Altyapısı alımı işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesine göre kapalı ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin : Fenerbahçe Üniversitesi
a) Adresi : Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Fenerbahçe Üniversitesi
b) Telefon ve faks numarası : (0216) 910 1907 Faks: 0216 910 1921
c) Elektronik posta adresi : sartname@fbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi
: www.fbu.edu.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği ve türü : Fenerbahçe Üniversitesi Bilgi Teknolojilerinin Altyapısı olan, Güvenlik Donanım ve Yazılım Yönetimi Alımı İşi
b) Yapılacağı yer : Fenerbahçe Üniversitesi
c) Süresi : -
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesi
b) Tarihi ve saati : 21/08/2019 Çarşamba günü, saat 12:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
c) Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Fenerbahçe Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.
ç) İdari şartnamenin 7.1 ve 7.2 inci maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
e) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat ve teklif edilen ürünlerin teknik özelliklerine göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve beş yüz (500) Türk lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 34724 Kızıltoprak- Kadıköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat çeki vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR