UDHB KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Güneş paneli, deniz feneri ve denizaltı takımı satın alınacaktır

UDHB KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066646
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

SON AN 16.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/503293
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Güneş Paneli 480 Adet, Farklı Krtiter ve Modellerde Ledli Deniz Feneri 160 Adet, Fırdönnü Takımı 20 Adet, Anela 40 Adet, U Kilit 60 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEYLERBEYİ MAH. ABDULLAH AĞA CAD. NO:16/A ÜSKÜDAR / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜNEŞ PANELİ, DENİZ FENERİ VE DENİZALTI TAKIMI ALIMI
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Güneş Paneli, Deniz Feneri ve Denizaltı Takımı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/503293

1-İdarenin
a) Adresi : Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No: 16/A 34676 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02165314000 - 02163349196
c) Elektronik Posta Adresi : ......@kiyiemniyeti.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Güneş Paneli 480 Adet, Farklı Krtiter ve Modellerde Ledli Deniz Feneri 160 Adet, Fırdönnü Takımı 20 Adet, Anela 40 Adet, U Kilit 60 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Atolye Şube Müdürlüğü, Kemerburgaz Yolu Hasdal Yerleşkesi İstanbul (3. Kolordu Muhabere Alayı Yanı) Eyüp / İstanbul
c) Teslim tarihi : En geç 31.12.2019 tarihine kadar Söz konusu ürünler Teslim adresine Teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEYLERBEYİ MAH. ABDULLAH AĞA CAD. NO:16/A ÜSKÜDAR / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.11.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif edilen Ürünlere ait Katalog ve Dökümanlar Teklifle birlikte idareye sunulacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Güneş Paneli Kısmı için Teklif verecek İstekli Firmalara ISO 9001, IEC61215, IEC61730 Belgesine sahip olacaktır, Belgenin Aslını veya aslı Noterce ve/veya idarece görülmüştür suretlerini Teklifleri ile birlikte idareye sunacaklardır.
Deniz Feneri Kısımları için Teklif verecek istekliler IALA Sertifikası, IP67 Sertifikasının Aslını veya aslı Noterce ve/veya idarece görülmüştür suretlerini Teklifleri ile birlikte idareye sunacaklardır.
Denizaltı Takımları kısmı için Teklif verecek istekliler TÜRK LOYDU (TL) yada IACS Ütesi Klas Kuruluşlarından Test edilmiş ve/veya Tip onay Sertifikalarının Aslını veya aslı Noterce ve/veya idarece görülmüştür suretlerini Teklifleri ile birlikte idareye sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tekliflerle biriklte idareye teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEYLERBEYİ MAH. ABDULLAH AĞA CAD. NO:16/A ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR