HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

GSY muhtelif MEBS idame ve işletme sarf malzemeleri alınacaktır

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/496758
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hava Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Bşk.lığı MEBS Tb. K.lığı ihtiyacı olan 18 kalem GSY Muhtelif MEBS İdame ve İşletme Sarf Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HV.K.K.KH.DEST.KT.GRP.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

18 KALEM GSY MUHTELİF MEBS İDAME VE İŞLETME SARF MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/496758

1-İdarenin
a) Adı : HV.K.K.KH.DEST.KT.GRP.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : INÖNÜ BULVARI 06100 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 444 8 455 - 0 (312) 417 84 46
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 18 KALEM GSY MUHTELİF MEBS İDAME VE İŞLETME SARF MALZEMELERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Hava Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Bşk.lığı MEBS Tb. K.lığı ihtiyacı olan 18 kalem GSY Muhtelif MEBS İdame ve İşletme Sarf Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup İkmal Tabur Komutanlığı Depoları İnönü Bulvarı Devlet Mah. Bakanlıklar -Çankaya/Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasının İdare veya Yükleniciden kaynaklanan sebeplerle gecikmesi durumunda Yüklenici işi süre uzatımları (varsa) dahil olmak üzere 15 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlayacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 15.11.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.10.2019 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR