İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görüntü sistemi alımı yapılacaktır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01164745
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/232435
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI (7 İŞ KALEMİ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 430 Konak/İZMİR)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/232435
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURIYET BULVARI No:1 K:4 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322931391 - 2322934246
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@izmir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI (7 İŞ KALEMİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 500 METRE 3X2.5 TTR SİYAH KABLO, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UZUNDERE MERKEZ AMBARI; ADRES: 3962/30 SOKAK NO: 155 UZUNDERE/İZMİR ADRESİNE EDİLECEKTİR. KABLO DIŞINDAKİ MALZEMELER İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET ALİ AKMAN MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:1087 GÜZELYALI/KONAK/İZMİR ADRESİNDE İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERLERE MONTAJI VE KURULUMU YAPILARAK KULLANIMA HAZIR HALDE TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihleri : MALLAR, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN 60 (ALTMIŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. 500 METRE 3X2.5 TTR SİYAH KABLO, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANMASI VEYA FİRMAYA TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UZUNDERE MERKEZ AMBARI; ADRES: 3962/30 SOKAK NO: 155 UZUNDERE/İZMİR ADRESİNE EDİLECEKTİR. KABLO DIŞINDAKİ MALZEMELER YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN 60 (ALTMIŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET ALİ AKMAN MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:1087 GÜZELYALI/KONAK/İZMİR ADRESİNDE İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERLERE MONTAJI VE KURULUMU YAPILARAK KULLANIMA HAZIR HALDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 430 Konak/İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 08.06.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliskin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluslarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.
(İSTEKLİLER SADECE 2. KALEM PROJEKSİYON CİHAZI İÇİN İMALATÇI VEYA YETKİLİ SATICI OLDUKLARINI GÖSTEREN BELGELERİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE VERECEKLERDİR.)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belgeler;
İSTEKLİLER, TEKLİF ETTİKLERİ TÜM KALEMLERDEKİ ÜRÜNLERE AİT ÜRÜNLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN KATALOG, BROŞÜR VB. TEKNİK DOKÜMANLARI TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE VERECEKLERDİR.
(SUNULAN TEKNİK DOKÜMANLARDAN TEKNİK ŞARTNAMEYİ KARŞILAMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 426 Konak/İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR