ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Glutensiz gıda paketi alınacaktır

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00919246
Şehir : Gaziantep / Şahinbey
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP HAKİMİYET 24.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/637995
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Glutensiz Un:15.000 kg. Glutensiz Sade İrmik: .1.250 kg. Glutensiz Mısır Unu1.250 kg. Glutensiz Spagetti Makarna: 1.000 kg. Glutensiz Burgu Makarna: 1.000 kg. Glutensiz Kalem Kesme Makarna:1.000 kg. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.01.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kolejtepe mah. Yeşilcami cad. No:8 Şahinbey/GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GLUTENSİZ GIDA PAKETİ MAL ALIM İŞİ
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

Glutensiz Gıda Paketi Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/637995
1-İdarenin
a) Adresi : Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422321111 - 3422323445
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sahinbey.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Glutensiz Un:15.000 kg. Glutensiz Sade İrmik: .1.250 kg. Glutensiz Mısır Unu1.250 kg. Glutensiz Spagetti Makarna: 1.000 kg. Glutensiz Burgu Makarna: 1.000 kg. Glutensiz Kalem Kesme Makarna:1.000 kg.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici firma ürünleri Güneş Semt Pazarı altındaki ana depoya veya müdürlüğümüze bağlı Sosyal Market’e yetkili personele teslim edecektir. Her ay 500 adet Glutensiz Gıda Paketi müdürlüğümüze düzenli olarak teslim edilecektir. Teslimat ve istif ihaleyi alan firmanın elemanları tarafından hafta içi mesai saatleri içinde (08.00-17.00) yapılacaktır. Ürünler teslim tutanağı ile teslim edilecektir. Ürünlerin nakliyesi, indirmesi, bindirmesi ve idarenin istediği yere istifi yüklenici firmaya aittir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici ile idare arasında sözleşmenin karşılıklı imzalanmasına müteakiben 01.02.2019 tarihi ile işe başlanacak olup idarenin ihtiyacına göre belirtilen miktarda ve sürede peyderpey ürün alımı yapılacaktır. İşin süresi 30.06.2019 tarihinde bitecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kolejtepe mah. Yeşilcami cad. No:8 Şahinbey/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 17.01.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye teklif edilecek ürünler orijinal ambalajlarında birer adet numune ihale saatinden önce belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü birimine tutanak karşılığında teslim edilecektir.
Numuneler glütensiz gıda kolisi haline getirilmiş halde teslim edilecektir. Komisyon tarafından kolinin özellikleri de kontrol edilecektir. Kolilerin şartnameye uygun özellikte olmaması durumunda ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Koliler ve poşetler üzerine idare tarafından verilen klişe çalışmaları baskı yapılacaktır.
Değerlendirilmek üzere getirilen numuneler üzerinde analizler, incelemeler ve testler yapılacağından hiçbir ürün iade edilemeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şahinbey İlçe Belediyesi - Destek Hizmetler Müdürlüğü - İhale Takip Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şahinbey Belediyesi -Destek Hizmetler Müdürlüğü- İhale Takip Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR