ANTALYA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giysi satın alınacaktır

ANTALYA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892601
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA HİLAL 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/561441
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ANTALYA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 22 KALEM GİYSİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kültür Mahallesi 3815 Sokak No:5 Kepez/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ-ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Antalya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 2018 Yılı Giysi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/561441
1-İdarenin
a) Adresi : Kültür Mahallesi 3815 Sok. No:5 KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422434475 - 2422434477
c) Elektronik Posta Adresi : antalya.cekm@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ANTALYA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 22 KALEM GİYSİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ( Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü)
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra malın tamamı 10 (on) gün içerisinde ; 1. Firma Müdürlüğümüzün talebine göre uygun vücut ölçüsünde, istediği renk, model ve talep ettiği kıyafet türüne göre ihtiyaçları karşılayacaktır. 2. Malzemeler Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Antalya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü) adresine getirilecek olup, komisyonca sayımı yapılacak ve teslim alınacaktır. 3. Malzemelerin tesliminde, firma tarafından görevlendirilmiş olan firmayı temsilen en az bir yetkili personel bulundurulacaktır. 4. Malzemeler tek seferde, iş gününde ve mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kültür Mahallesi 3815 Sokak No:5 Kepez/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 26.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Firmalar teklif ettiği ürünlerin tamamına numune getireceklerdir. Her üründen en az 2 tane numune olacaktır. Numuneleri eksik olan ve en az 2 tane numune getirmeyen isteklilerin teklifi kabul edilmeyecektir. Numuneler kurumun Taşınır kayıt yetkilisine imza karşılığında teslim edilecektir
2-Numuneleri tamam olan firmaların ilgili komisyonca yapılan incelemede numunesi teknik şartnameye ve çocukların durumlarının hassas olması sebebiyle çocuk evlerinde kalmakta olan çocuklarımıza uygun bulunmaması halinde firmaların fiyat avantajına bakılmaksızın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3-Firma Müdürlüğümüzün talebine göre uygun vücut ölçüsünde, istediği renk, model ve talep ettiği kıyafet türüne göre ihtiyaçları karşılayacaktır.
5-İhale üzerinde kalan firmanın verdiği numuneler teslim tarihinden itibaren 2 ay kurumda muhafaza edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ihale doküman satış bedeli yatırıldıktan sonra makbuz karşılığı Antalya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'den alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR