TEİAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Giyim ve giyim eşyası satın alınacaktır

TEİAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075018
Şehir : Adana / Çukurova
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADANA 01.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/548277
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kısım: 327 Çift Elektrikçi Ayakkabısı 2. Kısım: 9 Kalem Güvenlik Personeli Ayni Giyim Malzemeleri 3. Kısımda: 13 Kalem İşçi Personel Ayni Giyim Kartı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyazevler Mah. Devlet Bahçeli Bul. No:54 01134 - Çukurova/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA

2019 Yılı İşçi Kışlık Giyim Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/548277

1-İdarenin
a) Adresi : Beyazevler Mah. Devlet Bahçeli Bul. No:54 01134 ÇUKUROVA/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3222310151 - 3222310155
c) Elektronik Posta Adresi : 18bolgemd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım: 327 Çift Elektrikçi Ayakkabısı 2. Kısım: 9 Kalem Güvenlik Personeli Ayni Giyim Malzemeleri 3. Kısımda: 13 Kalem İşçi Personel Ayni Giyim Kartı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1. ve 2. kısımda yer alan giyim malzemeleri; TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Merkez Ambarına teslim edilecektir. 3. Kısımda yer alan İşçi Personel Ayni Giyim Kartları; İdare tarafından verilen isim listesine göre, her personelin adına Elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar düzenlenecektir. Düzenlenen bu Elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar, TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Şefliğine fiziki olarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 1. Kısım Elektrikçi Ayakkabısı: Sözleşme imza tarihinden itibaren 60 gün içerisinde teslim edilecektir. 2. Kısım Güvenlik Personeli Giyimleri: Sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde teslim edilecektir. 3. Kısım İşçi Personel Ayni Giyim Kartları: Sözleşme imza tarihinden itibaren 10 gün içerisinde idare tarafından yükleniciye verilen isim listesine göre, yüklenici her personelin adına Elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar düzenleyecektir. Düzenlenen bu Elektronik kart/kupon veya benzeri araçları TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Şefliğine fiziki olarak teslim edilecektir. Kartların geçerlilik süresi Kartların teslim edildiği ilk günden itibaren 12 ay süreyle geçerli olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beyazevler Mah. Devlet Bahçeli Bul. No:54 01134 - Çukurova/ADANA
b) Tarihi ve saati : 26.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
3. Kısımda yer alan İşçi Personel Ayni Giyim Kartları için İhaleye kayılacak isteklilerden, Kartlarının kullanılacağı mağaza listesi istenecektir. Liste örneği teknik şartname içerisinde mevcuttur.
Bu listede adı geçen mağazaların, Türk Patent Enstitüsü’nce kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. sınıfı kapsayan mağazacılık hizmetinde tescil edilmiş olan Tescilli Marka Mağaza olduklarına dair “Marka Tescil Belgesi” ni teklifleri ile birlikte sunması, bu statüdeki Mağazalarla Üye İşyeri Anlaşması yapılmış ise “Marka Tescil Belgeleri” yanında bu Mağazalarla yapılan anlaşmaları /sözleşmeleri de imzalı olarak teklifleri ile birlikte sunması zorunludur. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
Üye işyeri olan istekliler, üye iş yerleri ile yapmış oldukları sözleşmelerin asıllarını veya noterce onaylı suretlerini teklifi ile birlikte vereceklerdir. Sözleşmede bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri /imza beyannameleri de teklife eklenecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. ve 2. kısımda yer alan giyim malzemeleri için; ihale tarihinden 1 gün önce (mesai bitimine kadar) Teknik Şartnamede belirtilen kalitede numune teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu numuneler 4. Kat Satın Alma ve Ticaret Şefliğine teslim tesellüm belgesi karşılığında teslim edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 18.Bölge Müdürlüğü 4. Kat Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR