DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA

Giyim ve giyim eşyası satın alınacaktır

DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00870030
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 29.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/472792
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Koruyucu Giyim Malzemesi (19 Kalem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu Barış Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi Kepez / ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
DEVLET SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu Giyim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/472792
1-İdarenin
a) Adresi : BARIS MAHALLESI HALIDE EDIP ADIVAR CADDESI KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423311616 - 2423311480
c) Elektronik Posta Adresi : dsi13@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Koruyucu Giyim Malzemesi (19 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Merkez Ambarları Kepez / ANTALYA veya Yüklenicinin Mağazaları veya Yüklenicinin anlaşması olduğu mağazalar
c) Teslim tarihi : Anılan Koruyucu Giyim Malzemeleri (KGM), işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir. Koruyucu Giyim Malzemelerinin teslim yeri, DSİ’nin talebine göre DSİ Ambarları veya Yüklenicinin mağaza/mağazaları veya Yüklenicinin anlaşmalı olduğu mağaza/mağazalar olarak belirlenecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu Barış Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi Kepez / ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 22.10.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Bu ihaleye, Antalya ili sınırları içerisinde teklif verdiği tüm ürünlerin satıldığı, 2 tanesi Alışveriş Merkezinde (AVM) olmak üzere en az 3 mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir.
a) Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firma/firmalardan kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-5’te görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır.
b) Mağaza/mağazaları bulunan istekliler; mağaza/mağazalarının bulunduğuna dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını ( aslını veya noter onaylı suretini ) teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli, teknik şartname ekindeki “EK-3: Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formu” nu doldurarak teklif zarfında teklifi ile birlikte verecektir. Bu FORM, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Kepez / ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Kepez /ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR