İSTANBUL AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Giyim malzemesi satın alınacaktır

İSTANBUL AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979860
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/172707
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
36 Kalem Giyim Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adnan Kahveci Bulvarı Çocuk Sitesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Ek Hizmet Birimi Bahçelievler/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNDE KALAN GENÇ,YAŞLI VE ENGELLİLER İÇİN GİYİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNDE KALAN GENÇ,YAŞLI VE ENGELLİLER İÇİN GİYİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/172707

1-İdarenin

a) Adresi

:

ESKI LONDRA ASFALTI, ADNAN KAHVECI BULVARI SIYAVUSPASA DURAGI ÇOCUK SITESI SİYAVUŞPAŞA BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124410141 - 2124413039

c) Elektronik Posta Adresi

:

nergiza.koksal@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

36 Kalem Giyim Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenici 36 kalem giyim malzemesini idare tarafından belirtilecek özel bakım merkezlerine teslim edecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde mesai saatleri dahilinde (09:00-15:00) muayene ve kontrol teşkilatının gözetiminde İdare tarafından belirtilecek özel bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin adresinde teslim alınacaktır. Muayene ve kabul işlemlerine yönelik düzenlemede, mal alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerini düzenleyen yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Adnan Kahveci Bulvarı Çocuk Sitesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Ek Hizmet Birimi Bahçelievler/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

10.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale Konusu Giyim veya Konfeksiyon İşiyle İlgili İş Yeri Açma Ruhsatı verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

7.5.6.1. Numuneler, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen sıra numarasına göre sıralanıp her numunenin üzerine kaşelenip firma yetkilisi tarafında imzalanacaktır. İdareye teslim edilen numunelerde üretici firma tarafından üretim esnasında ürüne dikilen, basılan ve ürünün özelliklerini açıkça belirten (kumaş özelliği, vs.) etiket bulunacaktır.
7.5.6.2. İhale konusu 36 kalem giyim kuşam için teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak her bir ürün için 2 adet numune ihale tarihinden en az bir (1) gün önce İdareye teslim edilecektir. İstekliler numuneleri teslim ettiklerine dair tutanağı, teklif zarfını içerisinde İdareye sunacaklardır.
7.5.6.3. İhale komisyonu tarafından numunelerin incelenmesi aşamasında; getirilen numuneler ihale komisyonu tarafından el ve göz ile incelenerek görsel olarak da değerlendirilecektir. Görsel incelemede beğenilmeyen numunelerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7.5.6.4. Görsel incelemeden geçen numuneler niteliğine ve teknik şartnamede istenilen özelliklerine göre değerlendirilecek, yapılan incelemede teknik şartnamedeki özellikleri taşımadığı tespit edilen ürün ve ürünleri sunan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneleri Teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan İstekli, İdareye itirazda bulunarak, sunmuş olduğu numunelerin idarenin belirleyeceği bir laboratuvarda teknik şartnameye uygunluğunu muayene ettirebilir. Bu durumda, numunelerin laboratuvarda muayene ücreti İstekli tarafından karşılanacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Tüm Resmi ve Özel Kuruluşların tekstil ve giyim alımları benzeri iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul İli Bahçelievler Mal Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Ek Hizmet Birimi İdari ve Mali İşler Şubesi 2. kat No:27/a adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR