ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giyim malzemesi satın alınacaktır

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942090
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/42462
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hastanemiz İhtiyacı 2 Grup 42 Kalem Kıyafet Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Hastanemiz İhtiyacı 2 Grup 42 Kalem Kıyafet Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/42462

1-İdarenin
a) Adresi : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125962000 - 3125172097
c) Elektronik Posta Adresi : info@diskapieah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hastanemiz İhtiyacı 2 Grup 42 Kalem Kıyafet Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Ayniyat Deposu
c) Teslim tarihi : Yüklenici/ler ihale konusu ürünleri tek parti halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip 40 (kırk) takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 22.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif verdikleri her kalem için en az 1 adet numune vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1.Grup Bilgi İşlem ve Donanım Personeli)
1 Kışlık Pantolon (ERKEK) adet 102
2 Kışlık Pantolon (BAYAN) adet 340
3 Yazlık Pantolon (ERKEK) adet 102
4 Yazlık Pantolon (BAYAN) adet 340
5 Kışlık Gömlek (ERKEK) adet 102
6 Kışlık Gömlek (BAYAN) adet 340
7 Yazlık Gömlek (ERKEK) adet 102
8 Yazlık Gömlek (BAYAN) adet 340
9 Kravat(ERKEK) adet 102
10 Kışlık Ayakkabı (ERKEK) çift 51
11 Kışlık Ayakkabı (BAYAN) çift 170
12 Yazlık Ayakkabı (ERKEK) çift 51
13 Yazlık Ayakkabı (BAYAN) çift 170
14 Kemer (ERKEK) adet 102
15 Kemer (BAYAN) adet 340
16 Kazak (ERKEK) adet 102
17 Kazak (BAYAN) adet 340
18 Kışlık Pantolon (ERKEK) adet 12
19 Kışlık Pantolon (BAYAN) adet 6
20 Yazlık Pantolon (ERKEK) adet 12
21 Yazlık Pantolon (BAYAN) adet 6
22 Uzun Kollu 0 Yaka T-Shırt (ERKEK) adet 12
23 Uzun Kollu 0 Yaka T-Shırt (BAYAN) adet 6
24 Kısa Kollu 0 Yaka T-Shırt (ERKEK) adet 12
25 Kısa Kollu 0 Yaka T-Shırt (BAYAN) adet 6
26 Yelek (ERKEK) adet 6
27 Yelek (BAYAN) adet 3
28 Kışlık Ayakkabı (ERKEK) çift 6
29 Kışlık Ayakkabı (BAYAN) çift 3
30 Yazlık Ayakkabı (ERKEK) çift 6
31 Yazlık Ayakkabı (BAYAN) çift 3
32 Kemer (ERKEK) adet 12
33 Kemer (BAYAN) adet 6
2. KISIM (2.Grup Temizlik ve Hasta Karşılama Personeli)
1 Temizlik Personeli ERKEK/ BAYAN T-Shirt adet 411
2 Temizlik Personeli ERKEK/ BAYAN Yazlık Pantolon adet 411
3 Temizlik Personeli ERKEK/ BAYAN Kışlık Pantolon adet 411
4 Temizlik Personeli ERKEK/ BAYAN Sweat adet 411
5 Yönlendirme Personeli ERKEK/ BAYAN T-Shirt adet 67
6 Yönlendirme Personeli ERKEK/ BAYAN Sweat Shirt adet 67
7 Yönlendirme Personeli ERKEK/ BAYAN Polar adet 67
8 Yönlendirme Personeli ERKEK/ BAYAN Yazlık Pantolon adet 67
9 Yönlendirme Personeli ERKEK/ BAYAN Kışlık Pantolon adet 67

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR