KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KOSKİ)

Giyim malzemeleri satın alınacaktır

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KOSKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01044811
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 03.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/412792
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 KALEM MUHTELİF KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAHALLESİ ALBAYRAK CAD. 38 SELÇUKLU/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

GİYİM MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/412792

1-İdarenin

a) Adresi

:

Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 Nalçacı SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322216100 - 3322354634

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@koski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 KALEM MUHTELİF KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAHALLESİ ALBAYRAK CAD. 38 SELÇUKLU/KONYA

c) Teslim tarihleri

:

SAHA PERSONELİ GİYİM MALZEMELERİ:120 GÜN ÇELİK BURUNLU AYAKKABI, PU TABANLI AYAKKABI:30 GÜN ELEKTRİKÇİ GİYİM MALZEMELERİ: 90 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAHALLESİ ALBAYRAK CAD. 38 SELÇUKLU/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

25.09.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
İSTEKLİ İMALATÇI İSE KENDİ ADINA VEYA ÜNVANLARINA, YETKİLİ SATICI VEYA TEMSİLCİ İSE YETKİLİ SATICISI VEYA TEMSİLCİSİ OLDUĞU İMALATÇININ KAPASİTE RAPORUNU SUNACAKTIR. KAPASİTE RAPORU ASGARİ BU İHALEDE BELİRTİLEN SÜRELERDE İHALE KONUSU MALZEMELERİ ÜRETEBİLECEK MİKTARLARI İÇERECEKTİR.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
iSTEKLİNİN İMALATÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER ŞUNLARDIR:
1. SANAYİ SİCİL BELGESİ
2.KAPASİTE RAPORU
3.İMALAT YETERLİK BELGESİ
4.YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ
İSTEKLİNİN YUKARIDAKİ BELGELERDEN BİRİNİ SUNMASI YETERLİDİR.

4.3.3.

4.3.3.1. Kaliteye ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

ELEKTRİK ARKINA KARŞI KORUYUCU KIŞLIK BOT, ELEKTRİK ARKINA KARŞI KORUYUCU ÖRME BAŞLIK(KAR BAŞLIĞI),ALT ÜST İÇLİK KALEMLERİNDEN BİRER ADET NUMUNE TEKLİFLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNESİ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
1. ELEKTRİKÇİ KORUYUCU MALZEME KISMI İÇİN ELEKTRİK ARKINA DAYANIKLI KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIŞLARI
2. DİĞER KISIMLAR İÇİN HER TÜRLÜ KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIŞLARI
BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAHALLESİ ALBAYRAK CAD. 38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR