KOZAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

Giyecek ve mefruşat satın alınacaktır

KOZAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076704
Şehir : Adana / Kozan
Yayınlandığı Gazeteler

KOZAN EKSPRES 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/543988
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
76 Kalem Temizlik Malzemeleri, Giyecek ve Mefruşat Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kozan Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Karacaoğlan Mahallesi Feke Caddesi No:1/ A KOZAN/ ADANA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMELERİ, GİYECEK VE MEFRUŞAT SATIN ALINACAKTIR

KOZAN DEVLET HASTANESİ


76 Kalem Temizlik Malzemeleri, Giyecek ve Mefruşat alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2019/543988
1-İdarenin
a) Adresi : Karacaoğlan Mahallesi Feke Cad. No:1 01500 KOZAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3225158306 - 3225158168
c) Elektronik Posta Adresi : adanadhs4.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 76 Kalem Temizlik Malzemeleri, Giyecek ve Mefruşat Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kozan Devlet Hastanesi Depoları
c) Teslim tarihi : İhale konusu malzemeler sağlık tesisimizin siparişlerine göre peyderpey teslim edilecektir. İşe başlama tarihinden itibaren sağlık tesisimizin ihtiyaçları doğrultusunda, yazılı siparişleri müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde teslimat yapılacaktır. İş artışı dışında idare bazındaki ihtiyaç miktarlarının aşılması durumunda fazla yapılan teslimattan yüklenici sorumlu olacak olup, fazla teslimata ilişkin hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır. Siparişe ilişkin tebligat işlemleri Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan hükümler çerçevesince yapılacak olup, faks ile yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Sağlık tesisimizin ihtiyacına göre yada stokla ilgili kanun ve/veya yönetmeliklerde değişiklik olması halinde teslimat programını değiştirebilir. Yeni program firmaya tebliğ edildikten sonra firma yeni programa uymak zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Kozan Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Karacaoğlan Mahallesi Feke Caddesi No:1/ A KOZAN/ ADANA)
b) Tarihi ve saati: 28.11.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
28. Kalem ve 36. Kalem ürünlere ait Biyosidal Ürün Belgesi teklif dosyasında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tüm kalemlere ait numune verecektir. İstekliler, hangi kaleme fiyat verecek ise numunesi istenen malzemeye ait kendi hazırlayacakları numune teslim tutanağı karşılığında ihale saatinden önce Hastanemiz Satınalma Birimine teslim edeceklerdir. İmzalı numune teslim tutanağının bir sureti ihale dosyasına konulacaktır. Numunelerin üzerinde firma ismi, ihale sıra no ve malzemenin ismi okunaklı biçimde yazılacaktır. İhale komisyonu, en düşük tekliften başlayarak numuneleri değerlendirmeye alacaktır. Numunesi istenen malzemelerden numunesi olmayan firmanın o kaleme ait teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
Numunelerden birinci en avantajlı firmaya ait ürünler hiç bir şekilde iade edilmeyecektir. Diğer firmalara ait ürünlerden denendikten sonra özelliğini kaybetmeyenler kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde firmanın talebi halinde iade edilecektir. İlgili süre zarfında numune iade talebinde bulunmayan istekli firmaların numuneleri iade edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kozan Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi (Karacaoğlan Mahallesi Feke Caddesi No:1/ A KOZAN/ ADANA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR