İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gıda ve temizlik malzemesi satın alınacaktır

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910146
Şehir : Samsun / İlkadım
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2018/630237
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
130 kalem Yiyecek-İçecek Alımı, 39 kalem Temizlik Malzemesi Alımı, 56 kalem Sebze-Meyve Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pazar Mahallesi 100.Yıl Bulvarı No:73 İlkadım/SAMSUN İlkadım Belediyesi 3. Kat Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İLKADIM BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ


İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HANIMLAR LOKALİ VE ACEM TEKKESİ TİCARİ İŞLETMELERİNE AİT YİYECEK –İÇECEK , SEBZE-MEYVE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/630237
1-İdarenin
a) Adresi : Pazar Mah. 100. Yıl Bulvarı No:73 İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3624445501 - 3624320912
c) Elektronik Posta Adresi : ihaledestek@ilkadim.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 130 kalem Yiyecek-İçecek Alımı, 39 kalem Temizlik Malzemesi Alımı, 56 kalem Sebze-Meyve Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İlkadım Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Hanımlar Lokali ve Acem Tekkesi Ticari İşletmelerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanacaktır.
31-12-2019 tarihinde iş sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Pazar Mahallesi 100.Yıl Bulvarı No:73 İlkadım/SAMSUN İlkadım Belediyesi 3. Kat Encümen Toplantı Salonu
: 28.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
*İhaleye katılacak Firmalar ihale tarihi itibari ile geçerliliğini yitirmemiş kendilerine ait İşletme Kayıt Belgesini Teklif Zarfında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler Teknik şartnamede belirtilen niteliklere ve standartlara uygunluğunun kontrol edilmesine yönelik olmak üzere Ek Tablo -1’de istenilen 25 adet ürünün;
a) Marka ve kalori değerlerini gösteren resimlerini ve/veya kataloglarını Teklif zarfında sunacaklardır.
b) Enerji (kcal) değerlerinin liste halinde yazılı olması, imzalanması ve listenin teklif zarfına konulması zorunludur.
***İstekliler, Ek Tablo-1' deki Numune Listesinde belirtilen 100 gr yenilebilen ve içilebilen kısımlar için en az % ..de (kcal) enerji değerlerinin altında olan ürünlerinin resimlerini ve/veya kataloglarını komisyona sunarsa, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pazar Mahallesi 100.Yıl Bulvarı No:73 İlkadım/SAMSUN İlkadım Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pazar Mahallesi 100.Yıl Bulvarı No:73 İlkadım/SAMSUN İlkadım Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR