ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gıda ve temizlik malzemesi satın alınacaktır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860319
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2018/436017
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
139 Kalem Gıda ve 38 kalem temizlik Malzemesi olmak üzere toplam kalemden oluşan gıda ve temizlik malzemesi alımı 3 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Kat:7Yenimahalle /ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Gıda ve Temizlik Malzemesi Temini işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/436017

1-İdarenin
a) Adresi : EMNIYET MAHALLESI HIPODROM CADDESI 5/9 TANDOĞAN YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125072301 - 3125072311
c) Elektronik Posta Adresi : sosyalhizmetler@ankara.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 139 Kalem Gıda ve 38 kalem temizlik Malzemesi olmak üzere toplam kalemden oluşan gıda ve temizlik malzemesi alımı 3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben İşe başlama yazısı ile başlar. Malzemeler idareden gelen listeye göre haftalık periyotlar halinde teslim edilecektir. İşin süresi 365 takvim günüdür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Kat:7Yenimahalle /ANKARA
b) Tarihi ve saati : 01.10.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler aşağıda isimleri belirtilen gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinden bir’er numune, ihale evrakları ile birlikte idareye vereceklerdir.
*Verilecek numunelerin, orijinal ambalajları üzerinde TS numarası veya T.G.K tebliğine uygunluğu, imal tarihi, son kullanma tarihi, olup olmadığı ihale komisyonunca tekliflerin incelenmesi aşamasında değerlendirilecektir.

KAŞAR PEYNİRİ (1 veya 2 kg ambalajlarında)
PİRİNÇ (1 veya 2 kg paketlerde)
KURU FASULYE (1 veya 2 kg paketlerde)
NOHUT (1 veya 2 kg paketlerde)
ÇAY (1 Kg lık paketlerde)
AYÇİÇEK YAĞI (5 kg’lık teneke )
ZEYTİN YAĞI (5 kg’lık teneke )


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Kat:9 Yenimahalle /ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Kat:9 Yenimahalle /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR