ÇORUM GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ve temizlik malzemesi alınacaktır

ÇORUM GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888369
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/551596
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
105 Kalem(Bak.Seb.Mey. 7.805 Kğ, 8.015 adet), 26 Kalem Tem.Malz. (587 Adet, 345 Paket), 10 Kalem Kırmızı Et (1.640 Kğ), 5 Kalem Tavuk Eti (1.045 Kğ.). 2 Kalem Balık (70 Kğ., 150 adet), 4 Kalem Unlu Gıda (8.500 Adet) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karakeçili Mahallesi Samsun Cd. No:97 ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİL CANDEMİR GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİNE GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -ÇORUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Adil CANDEMİR Güreş Eğitim Merkezine Gıda ve Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/551596

1-İdarenin
a) Adresi : KARAKEÇİLİ MH. SAMSUN CD. 97 19030 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642231020 - 3642231024
c) Elektronik Posta Adresi : corum@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 105 Kalem(Bak.Seb.Mey. 7.805 Kğ, 8.015 adet), 26 Kalem Tem.Malz. (587 Adet, 345 Paket), 10 Kalem Kırmızı Et (1.640 Kğ), 5 Kalem Tavuk Eti (1.045 Kğ.). 2 Kalem Balık (70 Kğ., 150 adet), 4 Kalem Unlu Gıda (8.500 Adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çorum Adil CANDEMİR Güreş Eğitim Merkezi Deposu
c) Teslim tarihleri : 02.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar (Dahil) İdarenin günlük istemleri 10:00-16:00 Saatleri arasında Adil CANDEMİR Güreş Eğitim Merkezi Deposuna tutanak karşılığı Muayene Kabul komisyonu tarafından teslim alınacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karakeçili Mahallesi Samsun Cd. No:97 ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 21.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Gençlik Hezmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Muhasebesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karakeçili Mahallesi Samsun Cd. No:97 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR