GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gıda ve temizlik malzemeleri satın alınacaktır

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/675446
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Kısım Toplam 55 Kalem Muhtelif Gıda ve Temizlik Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gürsu Belediyesi Ana Hizmet Binası Toplantı Salonu Zafer Mah.Beşevler Cad. No:5 Gürsu /BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


AŞEVİ İÇİN MUHTELİF GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ

GÜRSU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aşevi İçin Muhtelif Gıda ve Temizlik Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/675446
1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Mah.Beşevler Cad. No: 5 16580 GÜRSU/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243715000 - 2243715014
c) Elektronik Posta Adresi : seldacanlioglu@gursu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kısım Toplam 55 Kalem Muhtelif Gıda ve Temizlik Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gürsu Belediye Başkanlığı İstiklal Mahallesi Yakup Saraç Parkı içerisinde bulunan Aşevi mutfağına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Muhtelif gıda ve temizlik malzemeleri, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2020 tarihine kadar idarenin belirlediği tarihlerde partiler halinde Teknik Şartname 1.kısım 14.madde, 2.kısım 13.madde ,3.kısım md.13, 4. kısım md.12, , 5.kısım 15.madde de belirtilen şekilde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gürsu Belediyesi Ana Hizmet Binası Toplantı Salonu Zafer Mah.Beşevler Cad. No:5 Gürsu /BURSA
b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamede yer alan ürünler için;şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen TS standartları ve şartnamede yazılı olmayan hususlar için Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği hükümleri ile ilgili Standartlar uygulanacaktır. Bu şartnamede yazılı olmayan hususlar için ihale kapsamında yer alan ürünlerin tamamı,Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni Bölümünde yer alan genel kurallarına uygun olarak üretilmeli ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne uygun olmalıdır .Ürünlerin tamamı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak işaretlenmeli, etiketlenmeli ve ambalajlanmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gürsu Belediyesi Ana Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Zafer Mah.Beşevler Cad. No:5 Gürsu/ BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR