TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gıda ve sarf malzeme satın alınacaktır

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01137622
Şehir : İzmir / Tire
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK TİRE 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/97994
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mal alımı; 3 Kısım Gıda ,2 Kısım Sarf malzeme olmak üzere toplam 117 kalem
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.03.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA VE SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


Gıda ve Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/97994

1-İdarenin
a) Adresi:CUMHURIYET MAHALLESI 29 EKİM CADDESI 19 35900 TİRE/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası:2325123321 - 2325112076
c) Elektronik Posta Adresi:tirebel@tire.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı; 3 Kısım Gıda ,2 Kısım Sarf malzeme olmak üzere toplam 117 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1.Kısım Gıda grubu ürünler ile 2. Kısım Sarf Malzeme grubu ürünler İdaremiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne, 3.Kısım Gıda grubu ürünler İdaremiz Spor İşleri Müdürlüğüne, 4.Kısım Gıda grubu ürünler İdaremiz Özel Kalem Müdürlüğüne, 5 .Kısım Sarf Malzeme grubu ürünler İdaremiz Koordinasyon İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Talep edilen ürünler sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) takvim günü içerisinde peyder pey çekilecek olup, süresi 31.12.2020 tarihine kadardır.Malzemeler, ihtiyaç doğrultusunda raf ömrü ve tazelik unsurları gözetilerek günlük, haftalık veya aylık değişken periyotlarda peyder pey çekilecektir. Teslimatı gerçekleştirilen ürünlerin kusurlu veya kullanım sürelerinin geçmiş olması halinde, yüklenici söz konusu malzeme veya malzemeleri aynı gün içerisinde uygun haliyle değiştirmek ve tedarik etmek zorundadır.Mal sevkiyatlarında mutlaka yüklenici tarafından irsaliye düzenlenecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 18.03.2020 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İzmir Valiliği Özel Kalem Bürosunun 21.11.2016 tarih ve 78872 sayılı güvenlik soruşturması yapılmasına ilişkin yazılarına istinaden, Tire Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce tarafımıza gönderilen;"İlgi yazı gereğince ayrıntılı sorgulama işlemlerinin yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin iş yoğunluğu ile ilimizde hizmetlerin aksamaması ve yatırımların gecikmemesi amacıyla, ihalelere katılanlara ilişkin sorgulama süreci takip edilirken ihale işlemlerine sonuç beklenilmeksizin devam edilmesi, isteklilerden terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname alınması hakkındaki yazı nedeniyle, İdaremizce ihale dokümanı kapsamında taahhütname istenmiş olup, doküman içerisinde standart formu bulunan söz konusu taahhütnamenin isteklilerce doldurularak teklif ekinde sunulması zorunludur.
2-İhalenin 1.Kısım Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gıda grubu,3. Kısım Spor İşleri Müd. Gıda grubu ve 4. Kısım Özel Kalem Müd. Gıda grubunda yer alan ürünler için TC. Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgelerinin teklif dökümanı içerisinde sunulması zorunludur.
3-İsteklilerin 1.Kısım Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gıda grubu,3. Kısım Spor İşleri Müd. Gıda grubu ve 4. Kısım Özel Kalem Müd. Gıda grubunda yer alan ürünler için teklif dökümanı ekinde sundukları İşletme Kayıt Belgeleri ve bu işletme kayıt belgesi sahibi üreticinin hangi ticari markasının teklif edildiğine dair ihale dökümanı ekinde yer alan İşletme Kayıt Belgesi /Marka Cetvelini doldurarak teklif ekinde sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR