BURSA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

BURSA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168804
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 03.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/266561
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
60.000 kg meyve sebze, 2.500 Kg Beyaz Et(tavuk boyunu), 1.500 Kg Yemlik Buğday, 1.500 Kg Yemlik Mısır Kırması, 500 Kg Civciv Büyütme Yemi, 200 lt Melas, 3.000 Kg Kuru Yonca, 5.000 Kg Sığır Besi Yemi, 300 Kg Tuzsuz Kabuklu Fıstık Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bursa DKMP İl Şube Müdürlüğü Fethiye Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:133 Nilüfer Bursa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BURSA DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YEM VASFINDA 2 SINIF YAŞ SEBZE ve MEYVE-BEYAZ ET-YEM mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/266561

1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BURSA DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi : FETHİYE FATİHSULTANMEHMET BULVARI 133 16040 NİLÜFER/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2242417200 - 2242417202
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YEM VASFINDA 2 SINIF YAŞ SEBZE ve MEYVE-BEYAZ ET-YEM
b) Niteliği, türü ve miktarı : 60.000 kg meyve sebze, 2.500 Kg Beyaz Et(tavuk boyunu), 1.500 Kg Yemlik Buğday, 1.500 Kg Yemlik Mısır Kırması, 500 Kg Civciv Büyütme Yemi, 200 lt Melas, 3.000 Kg Kuru Yonca, 5.000 Kg Sığır Besi Yemi, 300 Kg Tuzsuz Kabuklu Fıstık
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sebze ve Meyveler ile Yemler, Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilecek . a-) Yaş sebze-Meyve ve yemler için teslimat firma tarafından yapılacak olup, Teslimat yeri; Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezidir. b-) Beyaz Et(tavuk boynu) İdaremiz tarafından firmanın işyerinden teslim alınacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : a-) Yaş sebze-Meyve ve yemler için teslimat firma tarafından yapılacak olup, Teslimat yeri; Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezidir. b-) Beyaz Et(tavuk boynu) İdaremiz tarafından firmanın işyerinden teslim alınacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.06.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bursa DKMP İl Şube Müdürlüğü Fethiye Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:133 Nilüfer Bursa


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR