KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167694
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA YENİGÜN 29.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale Kayıt No
:
2020/259949
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 kalem kırmızı et ve unlu mamuller alınacaktır... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mutfak Depo Teslimi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Birimi Ayanbey Mah. Yeni Meram Cad. No: 97 42090 Meram / Konya (E-tekliflerin açılacağı adres)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

4 KALEM KIRMIZI ET VE UNLU MAMULLER mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/259949
1- İdarenin
a) Adı : KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : AYANBEY MAH. YENİ MERAM CAD. NO: 97 42090 MERAM / KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323236709 - 3323241854
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı : 4 KALEM KIRMIZI ET VE UNLU MAMULLER ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem kırmızı et ve unlu mamuller alınacaktır... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mutfak Depo Teslimi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme süresi 6 aydır. Ürünler hastanemiz mutfak bölümünün ihtiyaçları doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. Yüklenici, verilen yazılı siparişe müteakip istenilen gıda maddelerini teslim etmek zorundadır. Teslim alınan ürünler son kullanma tarihi içerisinde bozulursa yüklenici tarafından yeni ürünlerle değiştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içinde başlar.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.06.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İHALE BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Bütün kalemler için teklif verecek olan istekliler ürünlere ait numuneleri ihale tarihi ve saatinden önce Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin Mutfak Gıda Deposuna tutanak karşılığında teslim edecektir. Numune teslim tutanağında teklif edilen ürünlerin kalemleri,markaları belirtilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR