SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Gıda ürünleri satın alınacaktır

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01157640
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 06.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/172562
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 kalem Tavuk Eti Alımı - Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.04.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziya Bey Caddesi No:6 Balgat / ANKARA (Zemin Kat No:18) adresinde bulunan Gülten ALTUNDAL Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


7 (yedi) kalem tavuk eti mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/172562

1-İdarenin
a) Adı :
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat- ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122077840 - 3122078162
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

7 (yedi) kalem tavuk eti

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 kalem Tavuk Eti Alımı - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının; 1- Ziyabey Cad. No:6 Balgat-ANKARA, 2-Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye-ANKARA, 3-Cevizlidere Cad. No: 14 Balgat - Ankara adreslerindeki tabldot ambar ve mutfaklarına teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Ürünler 01.07.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında İdarenin talebine göre mesai saatleri içerisinde ve sipariş edilen miktarda T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Ziyabey Cad. No:6 Balgat-ANKARA , Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA ve Cevizlidere Cad. No:14 Balgat - ANKARA adreslerindeki mutfaklarına her ürün tesliminde Veteriner Sağlık Raporu ve nakil aracına ait Hayvan ve Hayvan Maddelerinin Taşınmasına Müsaade edilmiştir belgelerini ekleyerek teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01/07/2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.04.2020 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziya Bey Caddesi No:6 Balgat / ANKARA (Zemin Kat No:18) adresinde bulunan Gülten ALTUNDAL Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler, ürünlere ait İşletme Onay Belgesinin aslı yada noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR