KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gıda ürünleri satın alınacaktır

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094787
Şehir : İzmir / Karabağlar
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/627053
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kısım Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 16 Kalem İkram Malzemesi Alımı 2. Kısım Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 21 Kalem İkram Malzemesi Alımı 3. Kısım Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 21 Kalem İkram Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşillik Cad. No:232 Kat:3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

KARABAĞLAR BELEDİYESİ SOSYAL VE YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3 Kısım İkram Malzemesi Alımı 1 inci Kısım Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (16 Kalem) 2 inci Kısım Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (21 Kalem) 3 üncü Kısım Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (21 Kalem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/627053
1-İdarenin
a) Adresi : Bozyaka Mahallesi 3140 Sokak 23 KARABAĞLAR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324147654 -
c) Elektronik Posta Adresi : sosyalyardim@karabaglar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 16 Kalem İkram Malzemesi Alımı 2. Kısım Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 21 Kalem İkram Malzemesi Alımı 3. Kısım Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 21 Kalem İkram Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü : 3140 Sokak No:23/A Bozyaka Mah. Karabağlar/İZMİR Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Yeşillik Cad. No:232 Kat :2 Karabağlar/İZMİR Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Yeşillik Cad. No:232 Zemin Kat Karabağlar/İZMİR
c) Teslim tarihi : 1. Kısım malzemeler teknik şartnamede belirtilen sipariş miktarları ve teslimat programlarına göre 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında peyderpey teslim edilecektir. 2. Kısım malzemeler teknik şartnamede belirtilen sipariş miktarları ve teslimat programlarına göre 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında peyderpey teslim edilecektir. 3. Kısım malzemeler teknik şartnamede belirtilen sipariş miktarları ve teslimat programlarına göre 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında peyderpey teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeşillik Cad. No:232 Kat:3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Kısım Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Numune Listesi
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 2. Sırasında Bulunan 1 Kg Çay
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 4. Sırasında Bulunan 750 Gr Küp Şeker
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 7. Sırasında Bulunan 200 ml Meyve Suyu
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 8. Sırasında Bulunan 100 Gr Türk Kahvesi
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 9. Sırasında Bulunan Granül Kahve 2 Gr
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 10. Sırasında Bulunan Granül Kahve 2'si 1 Arada 11 Gr
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 11. Sırasında Bulunan Granül Kahve 3'ü 1 Arada 17-18,5 Gr
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 12. Sırasında Bulunan Kek
2. Kısım Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Numune Listesi
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 2. Sırasında Bulunan 1 Kg Çay
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 7. Sırasında Bulunan 200 ml Meyve Suyu
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 9. Sırasında Bulunan 200 ml Süt
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 14. Sırasında Bulunan Kek
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 18. Sırasında Bulunan Çubuk Kraker
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 19. Sırasında Bulunan Çikolatalı Gofret 40 Gr
3. Kısım Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Numune Listesi
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 3. Sırasında Bulunan 1 Kg Çay
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 9. Sırasında Bulunan 200 ml Meyve Suyu
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 16. Sırasında Bulunan Kek
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeşillik Cad. No:232 Kat:3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Karabağlar Belediyesi Sosyal Ve Yardım İşleri Müdürlüğü
Karabağlar Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Karabağlar Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR