AYVALIK KADIN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Gıda ürünleri satın alınacaktır

AYVALIK KADIN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094589
Şehir : Balıkesir / Ayvalık
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/622648
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6.600 Kg Makarna, 2.000 Kg Erişte, 400 Kg Tel Şehriye, 2.000 Kg Arpa Şehriye, 600 Kg Karışık Turşu (Süzme Ağırlık 10Kg), 250 Adet Ayçiçek Yağı (18 Lt'lik Teneke), 336 Adet Domates Salçası (Net 4300 Gr), 168 Adet Biber Salçası (Net 4200 Gr), Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altınova Mah. 14 Eylül Cad. No:24 Ayvalık/BALIKESİR adresindeki Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


49 KALEM GIDA MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/622648
1-İdarenin
a) Adresi : Altınova Mahallesi 14 Eylül Cad. No:24 AYVALIK/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 02663381110 -
c) Elektronik Posta Adresi : emrah.filiz@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6.600 Kg Makarna, 2.000 Kg Erişte, 400 Kg Tel Şehriye, 2.000 Kg Arpa Şehriye, 600 Kg Karışık Turşu (Süzme Ağırlık 10Kg), 250 Adet Ayçiçek Yağı (18 Lt'lik Teneke), 336 Adet Domates Salçası (Net 4300 Gr), 168 Adet Biber Salçası (Net 4200 Gr),
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdarenin İsteği Doğrultusunda 31.12.2020 tarihine kadar Peyderpey Kurum Ambarına
c) Teslim tarihi : İdarenin isteği doğrultusunda 31.12.2020 tarihine kadar peyderpey Kurum ambarına

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Altınova Mah. 14 Eylül Cad. No:24 Ayvalık/BALIKESİR adresindeki Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu
b) Tarihi ve saati : 24.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklinin, her ürün için ayrı ayrı olmak üzere teklifi ile birlikte imalatçı veya yetkili satıcı olduğuna dair durumuna uygun belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini sunması gerekmektedir.
YETKİ BELGESİ - İstekli yetkili satıcı ise üretici firma tarafından kaşe ve imzalı olmalı, yetkili satıcı belgesi ihale tarihinden “son 2 (iki ) ay içinde alınmış ve tarih belirtilmiş olmalı” ve yetkili satıcı belgesini imzalayan kişinin noter tasdikli imza sirküleri dahil istenilen tüm belgeler ile birlikte teklif zarfı içinde sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin, istenilen belgeleri teklif zarfı ile sunmaları gerekmektedir. Belgelerden herhangi birini teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeyi
b. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilcisi ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeyi
c. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini.
ç. İş ortaklardan birinin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birisini sunması gerekmektedir.
d. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeleri sunması gerekmektedir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A) İSTEKLİLER İHALE DOSYASINDA TEDARİK EDİLECEK MALLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BEYANINI (TÜM MADDELERE TEK TEK CEVAP VERİLECEK ) VERECEKTİR.
B) FİRMANIN KENDİSİNE AİT İŞLETME KAYIT VEYA ONAY BELGESİ ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİNİN,
C) ÜRÜNLERE AİT İŞLETME KAYIT VEYA ONAY BELGESİ ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİNİN,
D) TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TSE ZORUNLULUĞU OLAN ÜRÜNLERİN TSE BELGELERİ ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİNİN
OLMASI ZORUNLUDUR
E) İSTEKLİLER İHALE DOSYASINDA TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNLERİN MARKALARINI LİSTE HALİNDE İMZALI VE KAŞELİ OLARAK SUNACAKTIR.
F) İSTEKLİLER İHALE DOSYASINDA İHALE KONUSU İŞİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK1 ADET FRİGOFRİK SOĞUK HAVA TERTİBATLI ARACA AİT RUHSAT BELGESİNİ İBRAZ ETTİRECEK VEYA NOTER TASDİKLİ SURETLERİNİ SUNMAK ZORUNDADIR. İSTEKLİYE AİT FRİGOFRİK ARAÇ BULUNMAMASI VE KİRALANMASI DURUMUNDA KİRALADIĞINI GÖSTERİR SÖZLEŞME BELGELERİNİ (SÖZLEŞMENİN SONA ERME TARİHİ İŞİN BİTİŞ TARİHİNDEN ÖNCE OLMAMALIDIR) İLE RUHSAT BELGELERİNİ VEYA NOTER TASDİKLİ SURETLERİNİ SUNMAK ZORUNDADIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve özel sektöre teslimatı yapılmış Gıda Malzemesi (İstenen malzemelere ait)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altınova Mah. 14 Eylül Cad. No:24 Ayvalık/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İSTEKLİLERİN NOTER ONAYLI TERÖR TAAHHÜTNAMESİNİ İHALE DOSYASI İLE SUNMALARI ZORUNLUDUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR