GAZİANTEP AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

GAZİANTEP AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01093959
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP''TE ZAFER 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/624437
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gaziantep Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne 159 Kalem, Şehitkamil Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne 160 Kalem, Şahinbey Çocuk Destek Müdürlüğüne 139 Kalem Gıda Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Budak Mah. M.Fevzi Çakmak Blv. No:104/B 27070 Şehitkamil/GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Gıda Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/624437
1-İdarenin
a) Adresi : Budak Mah.M.Fevzi Çakmak Blv.No.104/B 27270 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422316521 - 3422316520
c) Elektronik Posta Adresi : gaziantep@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gaziantep Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne 159 Kalem, Şehitkamil Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne 160 Kalem, Şahinbey Çocuk Destek Müdürlüğüne 139 Kalem Gıda Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1.Kısım Gaziantep Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, 2.Kısım Şehitkamil Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, 3.Kısım Şahinbey Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : İl Müdürlüğümüze bağlı; Gaziantep Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne 159 Kalem Gıda Malzemesi idare tarafından siparişler verildikten sonra 2 gün içerisinde ve mesai günleri içerisinde saat 15:00' e kadar teslim edilmiş olacaktır. Hatalı ve eksik veya teknik şartnameye uygun olmayan ürünler, ertesi gün mesai bitimine kadar (saat 17:00'ye kadar) teknik şartnameye uygun olanla değiştirilecektir. Ekmek her gün idarenin bildireceği saatlerde taze olarak teslim edilecektir. Ürünler her ev ve idari bina için ayrı ayrı poşetlerde tartılarak muayene komisyonuna teslim edilecektir. Teslimatlar 2020 yılı boyunca pey der pey yapılacaktır. Şehitkamil Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne 160 Kalem Gıda Malzemesi idare tarafından siparişler verildikten sonra 2 gün içerisinde ve mesai günleri içerisinde saat 12:00' ye kadar teslim edilmiş olacaktır. Hatalı ve eksik veya teknik şartnameye uygun olmayan ürünler, ertesi gün mesai bitimine kadar (saat 17:00'ye kadar) teknik şartnameye uygun olanla değiştirilecektir. Ekmek her gün idarenin bildireceği saatlerde taze olarak teslim edilecektir. Ürünler ayrı ayrı poşetlerde tartılarak muayene komisyonuna teslim edilecektir. Teslimatlar 2020 yılı boyunca pey der pey yapılacaktır. Şahinbey Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü 139 Kalem Gıda Malzemesi idare tarafından siparişler verildikten sonra 2 gün içerisinde ve mesai günleri içerisinde saat 15:00' ye kadar teslim edilmiş olacaktır. Hatalı ve eksik veya teknik şartnameye uygun olmayan ürünler, ertesi gün mesai bitimine kadar (saat 17:00'ye kadar) teknik şartnameye uygun olanla değiştirilecektir. Ekmek her gün idarenin bildireceği saatlerde taze olarak teslim edilecektir. Ürünler ayrı ayrı poşetlerde tartılarak muayene komisyonuna teslim edilecektir. Teslimatlar 2020 yılı boyunca pey der pey yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Budak Mah. M.Fevzi Çakmak Blv. No:104/B 27070 Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 25.12.2019 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektör kurumlarının gıda malzemeleri alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Budak Mah. M.Fevzi Çakmak Blv. No:104/B 27070 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Çocuk Evleri Sitesi-Gaziantep Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü-Şehit Kamil Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Şahinbey Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR