KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01093351
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK KAYSERİ 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/624997
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 KALEM MUHTELİF NİTELİKTE KIRMIZI ET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yakut Mahallesi Fuar Kültür Parkı içi No: 7 Kocasinan/KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR


KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


KIRMIZI ET MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/624997

1-İdarenin
a) Adresi : Yakut Mahallesi Fuar Kültür Parkı İçi Kümeevler 7 38030 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3523385515 - 3523385517
c) Elektronik Posta Adresi : fatih.baritli@kaytur.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM MUHTELİF NİTELİKTE KIRMIZI ET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırmızı etler idare tarafından görevlendirilen Teknik Personel Tarafından seçildikten sonra yüklenici firma tarafından Şirketimiz Kay-Tur A.Ş. Ana Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : İŞ BAŞLAMA SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTE BAŞLAYACAK OLUP, ÜRÜNLERİN TAMAMININ ALINMASI İLE VEYA 30.06.2020 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. ÜRÜNLER BELİRLENEN TARİHLER ARASINDA İDAREMİZ TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN TEKNİK PERSONEL KASAP TARAFINDAN SEÇİLEREK ALINACAK OLUP, YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KAY-TUR A.Ş. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ANA DEPOSUNA TESLİMAT YAPACAKTIR. ÜRÜNLER PEYDER PEY OLARAK ALINACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yakut Mahallesi Fuar Kültür Parkı içi No: 7 Kocasinan/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından verilmiş İşletme kayıt belgesi
İsteklinin bağlı bulunduğu odadan alınacak faliyet belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmiş işletme Kayıt Belgesi ve Bağlı olduğu odadan Faliyet belgesi sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kırmızı Et üretimi ve/veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yakut Mahallesi Fuar Kültür Parkı içi No: 7 Kocasinan/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR