NENE HATUN KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

NENE HATUN KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092270
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/611436
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
c) Miktarı ve türü: NENEHATUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI 12 AYLIK 164 KALEM KURU GIDA,ET,SÜT SEBZE MEYVE VE BENZERİ MALZEMELERİ MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
NENEHATUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN HER EVE AYRI AYRI TESLİM EDİLECEKTİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ADNAN MENDERES MAHALLESİ DR.REFİK SAYDAM CADDESİ SEVGİ EVLERİ KAPI/15 A DAİRE 1 PALANDÖKEN ERZURUM NENEHATUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NENE HATUN KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-NENEHATUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

NENEHATUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI İÇİN 164 KALEM GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/611436
1-İdarenin
a) Adresi : ADNAN MENDERES REFİK SAYDAM PALANDÖKEN/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422332617 - 4422332573
c) Elektronik Posta Adresi : nenehatunkyym@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : c) Miktarı ve türü: NENEHATUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI 12 AYLIK 164 KALEM KURU GIDA,ET,SÜT SEBZE MEYVE VE BENZERİ MALZEMELERİ MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : NENEHATUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN HER EVE AYRI AYRI TESLİM EDİLECEKTİR
c) Teslim tarihleri : 01.01.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 31.12.2020 tarihine kadar her hafta başında (pazartesi günü) Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü İçerisinde bulunan her eve ayrı ayrı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ADNAN MENDERES MAHALLESİ DR.REFİK SAYDAM CADDESİ SEVGİ EVLERİ KAPI/15 A DAİRE 1 PALANDÖKEN ERZURUM NENEHATUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İŞLETME KAYIT BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda veya Özel Sektörde yapılan her türlü gıda malzemesi alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADNAN MENDERES MAHALLESİ DR.REFİK SAYDAM CADDESİ SEVGİ EVLERİ KAPI/15 A DAİRE 1 PALANDÖKEN ERZURUM NENEHATUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE MUHASEBE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR