KONYA/EREĞLİ T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MD.

Gıda ürünleri satın alınacaktır

KONYA/EREĞLİ T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090618
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ EREĞLİ 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/608290
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KURU GIDALAR, YEMEKLİK YAĞLAR, TATLILAR, KAHVALTILIKLAR VE SÜT ÜRÜNLERİNDEN OLUŞAN 46 KALEM MUHTELİF GIDA MADDELERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TOROS MAH. YURT CAD. 17/1 EREĞLİ/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EREĞLİ (KONYA) T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

46 KALEM MUHTELİF GIDA MADDELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2019/608290
1- İdarenin
a) Adresi : Toros Mah. Yurt Cad. 17/1 Ereğli/Konya
b) Telefon ve faks numarası : 0 332 713 16 08 Faks: 0 332 712 62 07
c) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
KURU GIDALAR, YEMEKLİK YAĞLAR, TATLILAR, KAHVALTILIKLAR VE SÜT ÜRÜNLERİNDEN OLUŞAN 46 KALEM MUHTELİF GIDA MADDELERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : EREĞLİ (KONYA) T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR DEPOLARI
c) Teslim tarihi : İhale konusu işe 01.01.2020 tarihinde başlanacak olup 30.06.2020 tarihine kadar alım yapılacaktır. Malların teslimi idarenin talebine göre peyder pey yapılacaktır. Mallar, haftaiçi 09:00-15:00 saatleri arasında teslim edilecek, firma temsilcisi mal tesliminde hazır bulunacaktır.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : TOROS MAH. YURT CAD. 17/1 EREĞLİ/KONYA
b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 09:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TOROS MAH. YURT CAD. 17/1 EREĞLİ/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14- Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR