ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01084014
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA EKSPRES 14.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/577761
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yiyecek Malzemesi 46 Kalem (Dökme Reçel. Kuru Bakliyat, Baharat, Kemalpaşa, Şekerpare Tatlısı, Toz Şeker, Mısır Gevreği, Sirke, Limon Sosu, Paket Un, Paket İrmik) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/MERKEZ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kültür Mahallesi 3801 Sokak No:2 Kepez/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR


ANTALYA ÖĞRETMEN EVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ
ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 46 KALEM YİYECEK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/577761
1-İdarenin
a) Adresi : Kültür Mahallesi 3801 Sokak Numara 2 07090 Kepez/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : (0242) 227 11 42 - (0242) 227 02 95
c) Elektronik Posta Adresi : antalyaogretmenevi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yiyecek Malzemesi 46 Kalem (Dökme Reçel. Kuru Bakliyat, Baharat, Kemalpaşa, Şekerpare Tatlısı, Toz Şeker, Mısır Gevreği, Sirke, Limon Sosu, Paket Un, Paket İrmik)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdare Adresi 1 :Kültür Mah. 3801 Sokak No:2 - Kepez/ ANTALYA İdareye Bağlı Işıklar Ek Hizmet Binası Adresi 2: Haşimişcan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:23 Muratpaşa/ANTALYA-İdareye
c) Teslim tarihi : Sözleşme süresi 1 (bir) yıl olup, idarenin ihtiyaçlarına göre mallar peyder pey alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kültür Mahallesi 3801 Sokak No:2 Kepez/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 09.12.2019 - 15:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kültür Mahallesi 3801 Sokak No:2 Kepez/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR