MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BŞK.

Gıda ürünleri satın alınacaktır

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078024
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/556006
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üniversitemiz 2020 Yılı Gıda Malzemesi Alımı 7 kısım, 130 kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Cumhuriyet Mah.Silahşör Cad. No:71 Bomonti/Şişli/İST.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Meclis-i Mebusan Cad.Orya Han Ek Bina Enli Yokuşu No:3 Salıpazarı-Beyoğlu/İST.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI GIDA MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/556006

1-İdarenin
a) Adresi : Kılıçalipaşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Orya Han Ek Bina Enli Sok. No: 3 34433 Salıpazarı BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122416048 - 2122320975
c) Elektronik Posta Adresi : saglik.kultur@msgsu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üniversitemiz 2020 Yılı Gıda Malzemesi Alımı 7 kısım, 130 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Cumhuriyet Mah.Silahşör Cad. No:71 Bomonti/Şişli/İST.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadar getirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Meclis-i Mebusan Cad.Orya Han Ek Bina Enli Yokuşu No:3 Salıpazarı-Beyoğlu/İST.
b) Tarihi ve saati : 09.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yaş Sebze ve Meyve kısmı için;
Hal içi kayıt belgesi,
Hal içi komisyoncusu,
Hal içi kayıtlı üretici kooperatifi.
olduğunu gösteren belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılmak isteyen istekliler Kuru Gıda kısmında yer alan; Ayçiçekyağı, Baklava (fıstıklı), Baklava (Cevizli), Barbunya, Bulgur (Pilavlık), Fasulye (Kuru), Helva (40 gr.lık pkt), Makarna, Mercimek (Kırmızı), Mercimek (Yeşil), Nohut (Koçbaşı), Pirinç (Baldo), Salça, Şekerpare, Zeytinyağı (1 litrelik) , Donmuş Gıda kısmında yer alan Börek Puf (Fresh), Mantı (Bohça), Yaş Meyve ve Sebze kısmında yer alan Balkabağı (soyulmuş), Mantar (soyulmuş) ile ilgili "bir birimden az olmamak üzere" numuneyi 06 Aralık 2019 tarihi saat 16:00'a kadar İdareye teslim edeceklerdir. Numune Kontrol Komisyonundan alacakları "Numune Uygunluk Belgesi"ni ihale teklif zarfında sunacaklardır. İsteklilerin numune uygunluk belgesi bulunmayan teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kesinleşen ihale bildirimini takip eden 10 gün içinde numuneler isteklilere teslim edilecektir. Bu süre içinde alınmayan numunelerden İdare sorumlu değildir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Meclis-i Mebusan Cad.Orya Han Ek Bina Enli Yokuşu No:3 Salıpazarı-Beyoğlu/İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR