İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gıda ürünleri satın alınacaktır

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077235
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MALATYA 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/537864
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
56 kalem gıda ürünü alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Merkez Yerleşke Battalgazi/MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ


Kuru Gıda Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/537864

1-İdarenin
a) Adresi : INÖNÜ ÜNIVERSITESI SAGLIK KÜLTÜR VE SPOR DAIRE BASKANLIGI MALATYA-ELAZIG KARAYOLU ÜZERI 12. KM. 44280 - BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223773430 - 4223410760
c) Elektronik Posta Adresi : sksdb@inonu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Ayçiçek Yağı litre 18.000
2 Kaysı Gün Kurusu kilogram 1.000
3 Turşu Biber (Süzme) kilogram 5.000
4 Kornişon Turşu (Süzme) kilogram 2.500
5 Aşurelik Bugday (Göce) kilogram 1.000
6 Kaya Tuzu kilogram 3.000
7 Arpa Şehriye kilogram 1.500
8 Makarna kilogram 3.500
9 Salça (Domates) kilogram 7.000
10 Tel Şehriye kilogram 1.000
11 Zeytin Yağı litre 1.000
12 Badem içi kilogram 300
13 Toz Şeker kilogram 5.000
14 Ceviz İçi kilogram 500
15 İrmik kilogram 2.000
16 Kuru Kaysı (Çir) kilogram 500
17 Fındık İçi kilogram 500
18 Tahin Helva (Sade) kilogram 2.600
19 Pilavlık Bulgur kilogram 20.000
20 Kuru Fasulye kilogram 5.000
21 Pilavlık Prinç (Baldo) kilogram 20.000
22 Kırmızı Mercimek kilogram 8.000
23 Yeşil Mercimek kilogram 1.000
24 Siyah Mercimek kilogram 1.000
25 Nohut kilogram 6.000
26 Barbunya kilogram 2.000
27 Konserve Fasulye kilogram 2.000
28 Konserve Türlü kilogram 2.000
29 Konserve Bamya kilogram 2.000
30 Konserve Bezelye kilogram 3.000
31 Konserve Mısır kilogram 1.000
32 Konserve Mantar kilogram 3.000
33 Salça (Biber Acı) kilogram 500
34 Salça (Biber Tatlı) kilogram 500
35 İzmir Üzümü kilogram 700
36 Mayonez kilogram 750
37 Ketçap kilogram 500
38 Nar Ekşisi kilogram 300
39 Un kilogram 1.000
40 Şekerpare kilogram 1.000
41 Kemalpaşa kilogram 1.500
42 Malatya Tarhanası kilogram 1.000
43 Köfte Harcı kilogram 1.000
44 Köri Tozu kilogram 150
45 Pul Biber kilogram 1.000
46 Kırmızı Toz Biber kilogram 600
47 Limon Tozu kilogram 150
48 Kuru Reyhan kilogram 50
49 Kekik kilogram 100
50 Fesleğen kilogram 50
51 Kimyon kilogram 100
52 Kara Biber kilogram 250
53 Yedi Türlü kilogram 100
54 Tarçın (Toz) kilogram 50
55 Zerdeçal kilogram 20
56 Karanfil kilogram 10
b) Teslim yeri : İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Deposu (Malatya-Elazığ Karayolu üzeri 12. Km. Merkez Yerleşke Battalgazi/MALATYA)
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici üzerinde kalan malların TAMAMINI en geç 15 (On Beş ) iş günü içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı deposuna teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Merkez Yerleşke Battalgazi/MALATYA
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) Teklif edilen malın/malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla istekliler, ihale saatine kadar teklif verdikleri ürüne/ürünlere ilişkin numuneyi (ürünler mutfakta değerlendirme işlemine tabi tutulacağından her üründen orjinal ambalajında en az ikişer adet numune; ayçiçek yağı, ve zeytinyağı yağı için sunulan numunelerin ise (en az birer literelerde olmak üzere orjinal ambajında üçer adet ) ihale son teklif verme saatine kadar ihale dosyaları ile birlikte tutanak karşılığında idareye teslim edeceklerdir.
2) Ayçiçek yağı, zeytinyağı yağ için bu kısıma teklife veren ve ihale komisyonu tarafından yeterliliği tespit edilen, ekonomik açıdan en uygun fiyat teklifinde bulunan isteklinin numunesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Laboratuarlarından birinde veya idarece uygun görülen başka bir resmi laboratuarda analize gönderilecektir. Analiz ücreti bu istekli tarafından karşılanacak olup; analiz sonucuna itiraz durumunda hakem laboratuvarına gidilirse bunun ücretide itirazda bulunan istekli tarafından karşılanacaktır. Bu isteklilnin numunesi uygun çıkmaması durumunda ekonomik açıdan en uygun fiyat teklifi veren diğer isteklilerin numuneleri değerlendirmeye alınacaktır. (Analiz ücretinde prosedür aynen işlenecektir.)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Bürosu Merkez Yerleşke Battalgazi/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR