GAZİANTEP VALİLİĞİ SOSYAL YARD. DAYANIŞMA VAKFI BAŞK.

Gıda ürünleri satın alınacaktır

GAZİANTEP VALİLİĞİ SOSYAL YARD. DAYANIŞMA VAKFI BAŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077088
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/531795
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 kısım Yiyecek Alımı (Francala Ekmek 200 gr, Gıda Malzemesi (24 kalem), Yemeklik Yoğurt, Tavuk Baget ve Kemiksiz Derisiz Göğüs) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.11.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GAZİANTEP SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Yiyecek Alımı (Francala Ekmek 200 gr, Gıda Malzemesi (24 kalem), Yemeklik Yoğurt, Tavuk Baget ve Kemiksiz Derisiz Göğüs) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/531795
1-İdarenin

a) Adresi : İncilipınar Mah. Hükümet Konağı Binası Z15 27070 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422314407 - 3422209471
c) Elektronik Posta Adresi : gaziantepsydv@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kısım Yiyecek Alımı (Francala Ekmek 200 gr, Gıda Malzemesi (24 kalem), Yemeklik Yoğurt, Tavuk Baget ve Kemiksiz Derisiz Göğüs) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Beydilli Mh. 22 Nolu Sk. No:29 Kat: 3 Şahinbey Savcılı Mahallesi Dağıtım Yeri Şahinbey Karşıyaka Yeşilova Mahallesi Dağıtım Yeri Şehitkamil Çıksorut Mahallesi Dağıtım Yeri Şehitkamil Aşevi mutfağının adresinin değişmesi halinde idarenin belirlediği yeni adresteki depoya teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen siparişe istinaden, peyder pey 31.12.2020 tarihine kadar istenecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı.
b) Tarihi ve saati : 14.11.2019 – 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Gıda Malzemelerine ait kısımda (24 Kalem)
Orijinal ambalajlarda birer adet numune (numuneler minimum 0,5 kg, maksimum 10 kg lık ambalajlarda olacaktır.) ihale saatinden önce Vakfımıza tutanak karşılığında teslim edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her kısım kendi ile ilgili olarak;

Francala Ekmek, Gıda Malzemesi, Yemeklik Yoğurt, Tavuk Eti benzer iş sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. 1 haziran 2019 tarihi itibariyle doküman satış kaydı yapılamamaktadır. İhaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Teknik Şartname, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR