İZMİR HAVA EĞİTİM KOMUTANLIĞI

Gıda ürünleri satın alınacaktır

İZMİR HAVA EĞİTİM KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064802
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/465731
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KISIM 13 KALEM KIŞLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI


GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR


HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI

2 KISIM 13 KALEM KIŞLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/465731
1-İdarenin
a) Adresi : HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI 35415 GAZİEMİR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322511600 - 2322513589
c) Elektronik Posta Adresi : hvtek@hvkk.tsk.mil.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM 13 KALEM KIŞLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hava Teknik Okullar Komutanlığı Genel Malzeme Komutanlığı Yiyecek Deposu Gaziemir - İZMİR
c) Teslim tarihi : 1.kısım malların İşe başlama ve bitiş tarihleri; - LAHANA, KIRMIZI; Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında, - TURP; Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında, - HAVUÇ; Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında, - ISPANAK; Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında, - KARNABAHAR; Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında, - LAHANA, TAZE;Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında, - PIRASA; Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında, - TATLI,KABAK; Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında, önceden yapılacak tebligatlara göre günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. 2.kısım malların İşe başlama ve bitiş tarihleri; -PORTAKAL; Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında, -ELMA,TAZE; Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında, -MANDALİNA; Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 28 Şubat 2020 tarihleri arasında, -AYVA; Sözleşmenin imzasına müteakip işe başlanacak olup- 31 Mart 2020 tarihleri arasında, -KİVİ; 15 Aralık 2019 tarihinde işe başlanacak olup- 15 Nisan 2020 tarihleri arasında, önceden yapılacak tebligatlara göre günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. 10.3.2. Yüklenici, sözleşmenin akdini müteakip 2 (iki) gün içinde Hv.Tek.Okl.K.lığı Gn.MIz.K.lığı ile irtibat kurarak yapacağı ilk teslimatla ilgili tebligatı almak zorundadır. Müteakip aylardaki teslim edilecek mallar için düzenlenecek teslim süre ve miktarlarını gösterir tebligat çizelgeleri en az 1 (Bir) gün evvelden yazılı olarak saymanlık tarafından yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline bizzat imzalatılmak suretiyle, belge geçer (faks) ile, EKAP üzerinden veya tebligat adresine postayla iadeli taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle tebliğ edilecektir. 10.3.3. Yüklenici kendisine tebliğ edilen tebligat listesinde veya değişiklik varsa saymanlık tarafından kendisine bildirilen miktardaki malları belirtilen günlerde en geç saat 09:00 (Dokuz)' a kadar alıcının belirteceği depo veya kilerlere teslim edecektir. İdare ihtiyaca göre tekrar tebligat yapmak şartı ile gün ve miktarlarda değişiklik yapabilir. 10.3.4. Sözleşmede belirtilen teslim edilecek mal miktarlarının taahhüt süresinden önce bitmesi veya sözleşmede belirtilen taahhüt süresinin sona ermesi halinde, teslimat durdurulacaktır. Yüklenici teslim ettiği toplam mal miktarını sürekli takip edecek, sözleşme ile taahhüt edilen miktardan fazla veya taahhüt edilen sürenin dışında mal teslim edilmesi halinde yüklenici herhangi bir hak talep etmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 04.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Hal kayıt sistemine kayıtlı olduğuna ilişkin belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR