ALANYA ÖĞRETMENEVİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

ALANYA ÖĞRETMENEVİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01023848
Şehir : Antalya / Alanya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ALANYA 11.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/330265
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
48 Kalem Gıda Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ALANYA ÖĞRETMENEVİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kızlarpınarı Mah. Atatürk Cad. Otogar Yanı No: 200
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

48 KALEM GIDA ALIMI

ALANYA ÖĞRETMENEVİ A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ


48 Kalem Gıda alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/330265
1-İdarenin
a) Adresi : kızlarpınarı Mah Atatürk Cad. otogar Yanı 200 07400 ALANYA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2425130147 - 2425130265
c) Elektronik Posta Adresi : 971031@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 48 Kalem Gıda Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ALANYA ÖĞRETMENEVİ DEPO BİRİMİ
c) Teslim tarihi : Mal teslimi teslim alma ve muayene yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde teslim alınacaktır. Teslim, 08.00 – 16.00 saatleri arasında Alanya Öğretmenevi depo ambarı içerisinde yapılacaktır. Kabul Komisyonu gerekli gördüğü takdirde gıda maddelerinin laboratuar analizini yaptırabilecektir. Analiz için yapılacak olan tüm masraflar yükleniciye aittir. Gıda maddelerinin son kullanma tarihi dikkate alınacak, ürünün teslimat tarihinde; yarı ömrü tamamlanmış ürünler teslim alınmayacaktır.Teslim esnasında komisyonca gramaj kontrolleri yapılacaktır. Eksik veya kusurlu ürünler iade edilecek, iade edilenler uygun hale getirilip 24 saat içinde idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kızlarpınarı Mah. Atatürk Cad. Otogar Yanı No: 200
b) Tarihi ve saati : 07.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
48 KALEM GIDA NUMUNESİ İHALE SAATİNDEN ÖNCE İMZA KARŞILIĞI ÖĞRETMENEVİ DEPO BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alanya Öğretmenevi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR