İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR D.BŞK.LIĞI

Gıda ürünleri satın alınacaktır

İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR D.BŞK.LIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01001840
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 24.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/228786
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kısım Gıda Alımı ; 1. Kısım : 9 Kalem Tatlı Alımı 2. Kısım : 3 Kalem Piliç Eti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Odası Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2 Kısım Gıda alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/228786

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURIYET BULVARI NO :144 35210 ALSANCAK KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324121646 - 2324121628
c) Elektronik Posta Adresi : sks@deu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım Gıda Alımı ; 1. Kısım : 9 Kalem Tatlı Alımı 2. Kısım : 3 Kalem Piliç Eti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1. Kısım 9 Kalem Tatlı Alımı Teslim Yerleri ; 1- Rektörlük Merkez Mutfağı (Cumhuriyet Bulvarı No: 144 Alsancak -İZMİR) 2- Tıp Fakültesi Öğrenci Mutfağı (Mithatpaşa Cad. No:1606 İnciraltı / İZMİR) 3- İlahiyat Fakültesi Öğrenci Mutfağı (108 Sokak No: 18 Hatay / İZMİR ) 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Mutfağı (24 Sokak No: 2 Buca / İZMİR ) 5- Tınaztepe Merkez Yemekhane Öğrenci Mutfağı 6- D.E.Ü. Buca Öğrenci Yurdu (Şirinkapı Mah. 1032 Sk. İzkent-Buca- İZMİR) 7- Eğitim Fakültesi Yemekhane (Vali Rahmi Bey Mah. 135. Sokak No : 5 Buca/İZMİR) 2. Kısım 3 Kalem Piliç Eti Alımı ; 1- Rektörlük Merkez Mutfağı (Cumhuriyet Bulvarı No: 144 Alsancak -İZMİR) 2- Tıp Fakültesi Öğrenci Mutfağı (Mithatpaşa Cad. No:1606 İnciraltı / İZMİR) 3- İlahiyat Fakültesi Öğrenci Mutfağı (108 Sokak No: 18 Hatay / İZMİR ) 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Mutfağı (24 Sokak No: 2 Buca / İZMİR ) 5- Tınaztepe Merkez Yemekhane Öğrenci Mutfağı
c) Teslim tarihi : Tüm kısımlara ait malzemeler 08.07.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında şartnamede belirtilen noktalara peyderpey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Odası Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak İZMİR
b) Tarihi ve saati : 17.06.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler 1. Kısma ait teklif edilen Hazır Şuruplu Tatlı Alımına ilişkin düzenlenen İşletme Kayıt Belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğini vermelidir.
İstekliler 2. Kısma ait teklif edilen piliç etlerine ilişkin düzenlenen firmanın İşletme Faliyetinin Kesimhane ve Parçalama Tesisi olduğunu gösteren İşletme Onay Belgesi aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği verilmelidir.
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN BELGELERİN İDAREMİZCE İSTENİLDİĞİ HER MAL TESLİMİNDE, MAL ALIM KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. SÖZ KONUSU BELGELERİN EKSİKLİĞİNDE ÜRÜN KABULU GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEKTİR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
ç) İsteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Mali Belgesi,
d) İşletme Kayıt Belgesi/İşletme Onay Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma ve Tahakkuk Şube Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak İZMİRadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma ve Tahakkuk Şube Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR