MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gıda ürünleri satın alınacaktır

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00963996
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

İLERİ 18.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/110896
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 kısımdan (1. KISIM ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ - 2. KISIM KURU BAKLİYAT VE KONSERVE ÜRÜNLERİ - 3. KISIM SOSLAR ) oluşan 35 kalem gıda ürünleri alım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No: 63 ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/110896
1-İdarenin
a) Adresi : MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tekelioğlu Cad. Fener Mah. No:63 ANTALYA 07160 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423202222 - 2423237251
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@muratpasa-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 kısımdan (1. KISIM ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ - 2. KISIM KURU BAKLİYAT VE KONSERVE ÜRÜNLERİ - 3. KISIM SOSLAR ) oluşan 35 kalem gıda ürünleri alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kurumumuzun ihtiyacı olan siparişler idare tarafından belirtilen firmaya bir gün önceden fax veya maille sipariş verilip saat 11.00’e kadar işletme mutfaklarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Kurumumuzun ihtiyacı olan siparişler idare tarafından belirtilen firmaya bir gün önceden fax veya maille sipariş verilip saat 11.00’e kadar işletme mutfaklarına teslim edilecektir. Teslim edilecek ürünler Kurumumuzca teşkil edilecek heyet tarafından teslim alınacaktır. Cins, miktarı ve evsafı uygun olmayan ürünler iade edilecektir. Tüm ürünler Türk Gıda Kodeksi Tebliği mikrobiyolojik değerlerine, tanımlarına, ürün özellik ve bileşenlerine uygun olmalıdır. Teslim edilecek ürünler cinsine göre soğukta muhafaza şartlarına ve sağlık kurallarına uygun, kapalı ve temiz araçlarla nakledilecektir. Teslim edilecek olan ürünlerde aynı cins ürünlerin aynı parti olması ve teslim tarihinden itibaren ürünlerin geçmiş 3 (üç) aylık zaman içinde üretilmiş olması gerekmektedir. Donu çözülmüş, ezilmiş ve gevşemiş ürünler alınmayacaktır. Teslimat sırasında istendiği takdirde araç dezenfekte raporu ibraz edilecektir. Ürün ambalajlarının nakliye esnasında düzenli istiflenmiş olması, kolilerde patlak, yırtık ve ezik olmaması gerekmektedir. Yapılan teslimatlarda işletme ve firma yetkililerince teslim ve tesellüm fişi tanzim edilerek imza altına alınacaktır. Tesellüm fişinin bir sureti yükleniciye verilecektir. İşin bitirilmesi 31/12/2019’dir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No: 63 ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 09.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR