İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Gıda ürünleri satın alınacaktır

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964470
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 16.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İhale Kayıt No
:
2019/115736
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 kalem Piliç Eti Çeşitleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Maslak/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü Mutfaklarında 2019 yılında kullanılmak üzere Piliç Çeşitleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/115736

1-İdarenin
a) Adı : SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : AYAZAGA KAMPÜSÜ 34469 MASLAK SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2122853984 - 2122857155
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü Mutfaklarında 2019 yılında kullanılmak üzere Piliç Çeşitleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 kalem Piliç Eti Çeşitleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Merkez Ambarı, Maçka Atrium Binası, Gümüşsuyu Makina Fakültesi ve Tuzla Denizcilik Fakültesi yemekhane ambarlarına teslim edilerek istiflenecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Mallar Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar, istenen günlerde ve istenen miktarlarda partiler halinde İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi, Maçka Atrium Binası, Gümüşsuyu Makina Fakültesi ve Tuzla Denizcilik Fakültesi yemekhane ambarlarına iş günü ve iş saatlerinde saat 08.30-10.30 arasında teslim edilerek istiflenecektir. Mal teslimatının gecikmesi nedeniyle alınan düzeltici eylem kararlarının masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.04.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Maslak/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Hazır Piliç Eti Ürünleri Teknik Şartnamesine göre;
1.ihaleye katılan istekli firmada, üretici firmaya/firmalara ait T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan İşletme Onay Belgesi aranacaktır. İşletme Onay belgesinin faaliyet konusu, alım konusu malın/malların üretimini kapsayacaktır. Üretici firma/firmalar Et Ürünleri İşleme Tesisi olarak faaliyet gösteriyor olacaktır.
2.İhaleye sadece üreticiler ve doğrudan üretici firmadan mal temin eden satıcılar kabul edilecektir. İhaleye katılan istekli firma satıcı ise üretici firmadan/firmalardan aldığı üretici firma kaşe ve imzası bulunan yetkili satıcı belgesi aranacaktır.
Piliç Etleri Teknik Şartnamesine göre;
1.İhaleye katılan istekli firmada, üretici firmaya/firmalara ait T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan İşletme Onay Belgesi aranacaktır. İşletme Onay belgesinin faaliyet konusu, alım konusu malın/malların üretimini kapsayacaktır. Üretici firma/firmalar Kanatlı ve Tavşanımsıların Eti Kesimhane ve Parçalama Tesisi olarak faaliyet gösteriyor olacaktır.
2. İhaleye sadece üreticiler ve doğrudan üretici firmadan mal temin eden satıcılar kabul edilecektir. İhaleye katılan istekli firma satıcı ise üretici firmadan/firmalardan aldığı üretici firma kaşe ve imzası bulunan yetkili satıcı belgesi aranacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel sektöre verilen alımı ve satımı yapılan Piliç Eti Çeşitleri benzer iş kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR