İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ İŞLETMESİ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944083
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/54390
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerine bağlı kantin ve restoranlar için 1- Dondurulmuş Patates 9*9 Koli İçi 12,5 Kg : 3.500 Koli, 2- Dondurulmuş Patates Elma Dilim Koli İçi 12,5 Kg : 150 Koli Alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi Restoranı Beyazıt / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ

Dondurulmuş Patates alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/54390

1-İdarenin
a) Adresi : I.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı P.T.T Üstü Beyazıt FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124400080 - 2124400081
c) Elektronik Posta Adresi : sosyaltesisler@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerine bağlı kantin ve restoranlar için 1- Dondurulmuş Patates 9*9 Koli İçi 12,5 Kg : 3.500 Koli, 2- Dondurulmuş Patates Elma Dilim Koli İçi 12,5 Kg : 150 Koli Alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1- Avcılar Mühendislik Kantini, 2-Avcılar İşletme Kantini, 3-Avcılar Kültür Kantini, 4-Avcılar Veterinerlik Kantini, 5-Avcılar Teknik Bilimler Kantini, 6-Avcılar Spor Kantini, 7-Avcılar Ulaştırma Kantini, 8-Avcılar Yurt Merkez Kantini, 9-Cerrahpaşa Cerrahi Kantini, 10-Cerrahpaşa Bahçe Kantini, 11-Cerrahpaşa Acil Kantini, 12-Cerrahpaşa Dahiliye Kantini, 13-Cerrahpaşa Kadın Doğum Kantini, 14-Cerrahpaşa Öğrenci Çardak Kantini, 15-Cerrahpaşa İngilizce Tıp Kantini, 16-Cerrahpaşa Cerrahi Çay Ocağı, 17-Beyazıt Edebiyat Kantini, 18-Beyazıt Hukuk Kantini, 19-Beyazıt İlahiyat Kantini, 20-Beyazıt Hasan Ali Yücel Kantini, 21-Beyazıt Yabancı Diller Kantini, 22-Beyazıt İletişim Kantini, 23-Beyazıt Coğrafya Kantini, 24-Beyazıt Hukuk Çay Ocağı, 25-Beyazıt Esnaf Kantini, 26-Beyazıt Su Ürünleri Kantini, 27-Beyazıt İktisat Kantini, 28-Beyazıt Eczacılık Kantini, 29-Beyazıt Fen Kantini, 30-Beyazıt Siyasal Bilgiler Kantini, 31-Çapa Acil Kantini, 32-Çapa Dahiliye Kantini, 33-Çapa Öğrenci Kantini, 34-Çapa Merkez Kantini, 35-Çapa Cerrahi Kantini, 36-Çapa Monoblok Kantini, 37-Çapa Ameliyathane Kantini, 38-Çapa Diş – 1 Kantini, 39-Bakırköy S.M.Y.O. Kantini, 40-Orman Fak. Kantini, 41-Çağlayan Hemşirelik Kantini, 42-Kadıköy Konservatuar Kantini, 43-Dil Merkezi Kantini, 44-Avcılar Göl Lokantası, 45-Beyazıt Profesörler Evi Restoranı, 46-Cerrahpaşa Teras Restoran, 47-Çapa Ocak Restoran, 48-Baltalimanı Restoranı,
c) Teslim tarihleri : Sözleşme konusu mal 01.03.2019 - 30.06.2019 tarihleri arasında günlük veya haftalık ihtiyaçlar nispetinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne bağlı kantin ve restoranlara siparişin ertesi günü teslim edilecektir. Teslim tarihlerini idare belirler, idarenin yazılı izni olmadan teslim tarihleri değiştirilemez.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi Restoranı Beyazıt / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 04.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Aday veya istekli adına düzenlenmiş Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
f) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterlidir.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettiklerini malzemenin ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri kalemlere ait numune vermek zorundadır. Teklifleriyle birlikte numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif edilen ürünlerin numuneleri üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası silinmeyecek şekilde belirtilecektir. İstekli ihalenin uhdesinde kalması durumda sözleşme süresi boyunca numune olarak getirdiği ürünlerin gramaj ve özelliklerini değiştirmeden tedarik edeceğine dair bir tutanağı da numunelerle birlikte idareye teslim edecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Eski P.T.T. Üstü Satınalma Birimi Beyazıt / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi Restoranı Beyazıt / İSTANBULadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR