ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gıda ürünleri satın alınacaktır

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942860
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/54230
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 yılı kuru gıda alımı (16 kalem )
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Esenler Belediyesi ihale şefliği birlik mh.mehmet akif inan cad.no:6-8 esenler-ist.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Gıda ürünleri satın alınacaktır

Esenler belediyesi mali hizmetler müdürlüğü

2019 yılı kuru gıda alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale kayıt numarası : 2019/54230

1-idarenin
a) adresi : birlik mah. m.akif inan cd. no:6-8 esenler/istanbul
b) telefon ve faks numarası : 2124400900 - 2124400976
c) elektronik posta adresi : c.tirmik@esenler.bel.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-ihale konusu malın

a) niteliği, türü ve miktarı : 2019 yılı kuru gıda alımı (16 kalem )
ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) teslim yerleri : idarenin belirlediği tarihlerde tüm kolilenmiş gıda malzemeleri istenilen adette ve tarihlerde idarenin istediği yere teslim edilecektir.
c) teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan yer tesliminden sonra 1 nisanda işe başlanacaktır

3- ihalenin

a) yapılacağı yer : Esenler Belediyesi ihale şefliği birlik mh.mehmet akif inan cad.no:6-8 esenler-ist.
b) tarihi ve saati : 05.03.2019 - 10:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
gıda maddelerinin; etiket bilgileri türk gıda kodeksine uygun olacak ve numune paketi ve teslimattaki gıda maddeleri tarım ve
orman bakanlığı'ndan alınmış üretim izni, tarihi ve numarası olacaktır.
yüklenici firma, muhtelif gıda maddelerine ait , tarım ve orman bakanlığı’ndan alınmış “ gıda üretim sertifikası” veya işletme belgelerinin aslını veya aslından noter tasdikli suretini idareye verecektir.
*işyeri çalıştırma ruhsatını, işletme kayıt belgesi , yetkili satıcı belgesi ihale zarfı içinde sunulacaktır.
not:belgelerin noter onaylı nüshaları geçerli olacaktır.
4.1.2. teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, türkiye odalar ve borsalar birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. iş deneyimini gösteren belgeler:
son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
tüm gıda ürünlerinin birebir numuneleri ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. numunesi teslim edilmeyen ve numuneleri idarenin teknik şartnamesine uymayan yükleniciler ihale dışı kalacaktır.

4.4. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
kamu veya özel sektörlere yapılmış gıda malzemesi alımı işi

5.ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 try (türk lirası) karşılığı esenler belediyesi tahakkuk / tahsilat şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya ekap üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. teklifler, ihale tarih ve saatine kadar esenler belediyesi ihale şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.diğer hususlar:
ihale, kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR