ÜNYE SABANCI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

ÜNYE SABANCI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927911
Şehir : Ordu / Ünye
Yayınlandığı Gazeteler

ÜNYE KENT 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/678677
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
125 Kalem 4 Kısım Yiyecek Malzemesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ünye Sabancı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü / Satınalma Servisi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-SABANCI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


4 Kısım 125 Kalem Yiyecek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/678677

1-İdarenin
a) Adresi : Cevizdere Köyü Acısu Mevkii Köy Sokağı 26 52300 ÜNYE/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4523211031 - 4523211440
c) Elektronik Posta Adresi : unyecy@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 125 Kalem 4 Kısım Yiyecek Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ünye Sabancı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim tarihi : a- Mal teslimi; Sözleşme tarihinden itibaren - 31/12/2019 tarihleri arasında, idarenin belirlediği gün ve saatlerde Müdürlüğün gıda ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonu huzurunda; idarenin teknik şartnamesinde belirttiği teslim etme ve teslim alma şartlarına uygun olarak alınacaktır. b- Yüklenici firma Kuruluşun talep ettiği tür ve miktardaki malları hafta içi ve mesai saatleri dahilinde Kuruluş yiyecek ambarına teslim edecektir. c- Teslimat ile ilgili tüm nakliye ve işçilik giderleri yüklenici ye aittir d- Teslim esnasında kuruluş muayene ve kabul komisyonu üyeleri ile yüklenici firmanın yetkili bir temsilcisi hazır bulunacaktır. e- İdarenin talep etmesi durumunda tartı işlemleri ve tahlil veya analiz vs. masraflar yükleniciye aittir. f- Ambalajlı mallardan son kullanma tarihinden önce bozulan mallar yenisi ile değiştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ünye Sabancı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü / Satınalma Servisi
b) Tarihi ve saati : 04.02.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ünye Sabancı Çocuk evleri Sitesi Müdürlüğü/Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye Sabancı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü / Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR