ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00916585
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADIM 18.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/646745
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 YILI MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KOZLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇAYCUMA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ÇAYCUMA 7-12 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GIDA MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GÜNEY MAH. BARIŞ SOKAK NO:21 KOZLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ KOZLU/ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 YILI MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KOZLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇAYCUMA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ÇAYCUMA 7-12 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GIDA MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/646745

1-İdarenin
a) Adresi : Mithatpaşa Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:14 Ticaret İşhanı Kat 3-4 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722500816 - 3722500820
c) Elektronik Posta Adresi : zonguldak@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 YILI MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KOZLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇAYCUMA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ÇAYCUMA 7-12 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GIDA MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KOZLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYCUMA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYCUMA 7-12 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2019 tarihine kadar teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GÜNEY MAH. BARIŞ SOKAK NO:21 KOZLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ KOZLU/ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 08.01.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
- Bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
- 5996 Sayılı Kanun gereğince alınmış "İşletme Kayıt Belgesi"
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartnamede Belirtilen Tüm Ambalajlı ürünlerden numune verilecektir. Numunelerin üzerine Teknik Şartnamedeki sıra numarası yazılacak ve numaralandırılacaktır. Numuneler ihale saatine kadar idareye tutanakla teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra numune teslim alınmayacaktır. Numune getirmeyen, eksik numune teslim eden veya numunesi teknik şartname ve şartnamede belirtilen özelliklerde olmayan firmaların teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde tek bir sözleşmeye bağlı gıda maddesi(et,et ürünleri, tavuk, balık, taze sebze, taze meyve, muhtelif gıda malzemesi v.b.) ayrı ayrı veya müştereken benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine Döküman Satış Bedeli Yatırıldıktan sonra Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜNEY MAH. BARIŞ SOKAK NO:21 KOZLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ KOZLU/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Çocuk Evleri Sitesi-Kozlu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi (13-18 Yaş)- Çaycuma Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi (7-12 Yaş)- Çaycuma Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR