ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Gıda ürünleri satın alınacaktır

ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907608
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/606291
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 KALEM KURU GIDA MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


17 KALEM KURU GIDA MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/606291
1-İdarenin
a) Adresi : İBRAHİM HAKKI MAHALLESI FİLİZ CADDESI 25050 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422427117 - 4422433804
c) Elektronik Posta Adresi : erzurum.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 KALEM KURU GIDA MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ VE HÜSEYİN TURGUT EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAK DEPOLARINA RAF TESLİMİ YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihleri : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİBEN 365 GÜN BOYUNCA ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU GÖREVLİLERİ TARAFINDAN SİPARİŞİ VERİLEN MALZEMELER MUAYENE KABUL HEYETİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİKTEN SONRA MUTFAK DEPOLARINA DİZİLEREK TESLİM ALINACAKTIR. MUAYENE KABUL HEYETİ TARAFINDAN ÜRÜNLERİN ANALİZE GÖNDERİLMESİ HALİNDE TÜM MASRAFLAR YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR. MALZEMELER PEYDER PEY ALINACAKTIR. (HAFTADA EN AZ İKİ SEFER ALINACAKTIR.) KURUMUMUZCA SİPARİŞ EDİLEN, ZAMANINDA GETİRİLMEYEN MALZEMELER KURUMUMUZ TARAFINDAN (CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU-HÜKÜMLÜ VE GÖREVİ BAŞINDA BULUNAN PERSONELE YETİŞTİRMEK MECBURİYETİ HASIL OLDUĞUNDAN ) PİYASADAKİ HERHANGİ BİR YERDEN İHALE FİYATININ KDV HARİÇ % 20 SİNİ GEÇMEMEK KAYDIYLA TEMİN EDİLEREK FATURA BEDELİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÖDENECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 21.12.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
KURUM GÖREVLİLERİ TARAFINDAN SİPARİŞİ VERİLEN MALZEMELERİNİN NUMUNELERİ KURUM MUAYENE KABUL HEYETİNE SUNULACAK, MUAYENE KABUL HEYETİ TARAFINDAN GEREKLİ İNCELEMELER YAPILARAK İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLAN MALZEMELER KURUMA KABUL EDİLECEKTİR. KABUL EDİLEN NUMUNELERE İSTİNADEN VERİLEN SİPARİŞE BİNAEN MAL VE MALZEMELER ALINACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAHVALTILIK VE KURU GIDA MALZEMESİ ALIMI

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR