ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907148
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA BARIŞ 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/613699
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurum mutfağına 42 kalem Kuru Gıda, 2 kalem Ekmek, 3 kalem Tavuk Eti, 2 kalem Balık, 2 kalem Dana ve Koyun Eti, 4 kalem Tatlı ve 45 kalem Sebze-Meyve türü gıda maddelerinin 2019 yılında peyder pey alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü - Seyhan Mah. Karataş Bulvarı No:4 Yüreğir-ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU
İL MÜDÜRLÜĞÜ


2019 Yılı Tabldot Gıda Maddeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası
: 2018/613699

1-İdarenin
a) Adresi : Seyhan Mahallesi Karataş Bulvarı No:4 01330 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223211595 - 3223214288
c) Elektronik Posta Adresi : adana@iskur.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurum mutfağına 42 kalem Kuru Gıda, 2 kalem Ekmek, 3 kalem Tavuk Eti, 2 kalem Balık, 2 kalem Dana ve Koyun Eti, 4 kalem Tatlı ve 45 kalem Sebze-Meyve türü gıda maddelerinin 2019 yılında peyder pey alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü - Seyhan Mah. Karataş Bulvarı No:4 Yüreğir-ADANA
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra, İdarece ihtiyaca göre ve mevcut depo durumuna göre peyder pey sipariş verilecektir. Verilen siparişler en geç bir gün önceden yüklenici firmaya bildirilecek, yüklenici firma tarafından İdarenin adresindeki yemekhane mutfağına 1(bir) takvim günü içinde teslim edilecektir. malzemelerin tamamının tesliminden sonra 31.12.2019 de sözleşme sona erer. Siparişler faks veya telefon yoluyla da yapılabilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü - Seyhan Mah. Karataş Bulvarı No:4 Yüreğir-ADANA
b) Tarihi ve saati : 18.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü - Seyhan Mah. Karataş Bulvarı No:4 Yüreğir-ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü - Seyhan Mah. Karataş Bulvarı No:4 Yüreğir-ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR